Erasmus+

 

O Programie

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy:  „Uczenie się przez całe życie” (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu” oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus). Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem. Realizacja programu zaplanowana jest na siedem lat, czyli do roku 2020.

 

Założenia

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

 

Priorytety

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”.

Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów lub pracy, odbycia szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy.

Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

 

Budżet

Siedmioletni budżet programu wynosi 14.7 mld EUR, co stanowi 40% wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Z możliwości programu będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony młodych ludzi – studentów i dorosłych – zdobywając doświadczenie zawodowe, studiując szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą. Przewidziany budżet programu Erasmus+ na rok 2014 wyniesie 1,8 mld EUR, w tym 102 mln EUR zostało przeznaczone na działanie programu w Polsce.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2016/2017!

 

Studenci zainteresowani wyjazdem na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 proszeni są o zgłaszanie się (emailowo) do Pani dr hab. inż. Małgorzaty Jaworskiej (jaworska@ichip.pw.edu.pl, pokój 516 V piętro) w terminie do 25 marca 2016 r.

 

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje:

  • dane osobowe (imię, nazwisko, nr albumu, rok studiów, telefon kontaktowy, e-mail),
  • dane dotyczące wymiany (uczelnia/wydział, termin wyjazdu, termin powrotu),
  • zaświadczenie potwierdzające znajomość wymaganego języka obcego na poziomie min. B1.

 

Zasady rekrutacji na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ obowiązujące na Wydziale IChiP definiuje regulamin.

 

Poniżej lista niezbędnych dokumentów:

 

Lista uczelni, z którymi Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW ma podpisane umowy bilateralne o wymianie studentów.

Studenci naszego Wydziału mogą także skorzystać z oferty Politechniki (umów podpisanych przez inne Wydziały), pod warunkiem że miejsca nie zostały wykorzystane - pierwszeństwo mają studenci Wydziału, który figuruje w porozumieniu z daną uczelnią.