Współpraca ze szkołami

W ramach współpracy ze szkołami oferujemy ofertę wykładów i laboratoriów dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą na ten rok. Zgłoszenia szkół należy kierować na adres mailowy: dziekanat.ichip@pw.edu.pl. Zakres prezentacji może być dostosowany do wieku i zainteresowań uczniów.

Oferta wykładów

Wszystkie wykłady trwają 1 godzinę lekcyjną (45 minut) z dodatkowym czasem na rozmowę i pytania po zakończeniu wykładu

 

Kolorowy wodór – ile kolorów ma wodór?

dr hab. inż. Robert Cherbański, profesor uczelni

Oczywiście tytuł wykładu jest nieco przewrotny. Chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że wodór jest bezbarwnym gazem. Dodatkowo jest on bezwonny, bezsmakowy, nietoksyczny, ale niestety również łatwopalny. Skroplony wodór także jest bezbarwny. Z drugiej strony coraz częściej słyszymy o wodorze zielonym, niebieskim i szarym. Niekiedy dowiadujemy się również, że wodór może być czarny albo brunatny, różowy, turkusowy, a nawet żółty i biały. Niewątpliwie przyszła moda na kolorowy wodór!

W obliczu pogłębiającego się globalnego kryzysu klimatycznego bardzo istotna jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Ta redukcja jest możliwa m.in. w wyniku przejścia od wodoru szarego do wodoru zielonego. To przejście wymaga jednak etapu pośredniego, który dostarczy nam tzw. wodoru niebieskiego.

Pora już uchylić rąbka tajemnicy. Otóż wspomniane w tytule wykładu kolory wodoru wiążą się z metodami jego otrzymywania. Produkcja wodoru w skali przemysłowej jest istotnym źródłem emisji CO2 i opiera się na gazie ziemnym, który jest nieodnawialnym źródłem energii. Obecnie ponad 95% światowej produkcji wodoru pochodzi z parowego reformingu metanu (SMR). Wodór otrzymany w procesie SMR jest określany kolorem szarym. Istnieją również inne metody otrzymywania wodoru, takie jak na przykład zgazowanie węgla kamiennego lub brunatnego. Tutaj z kolei mówimy odpowiednio o wodorze czarnym lub brunatnym.

Wytwarzanie wspomnianego wcześniej wodoru niebieskiego prowadzi się również metodą SMR, ale generowany w trakcie procesu CO2 jest wychwytywany i składowany np. w różnych formacjach geologicznych. Zielony kolor wodoru jest zarezerwowany dla elektrolizy wody. Potrzebna do niej energia elektryczna pochodzi ze źródeł odnawialnych. Ciekawą alternatywą jest wodór turkusowy – m.in. o tym będzie wykład.

 

Jak i czym filtrować niewidzialne? – o tym jak działają filtry włókninowe

dr inż. Anna Jackiewicz-Zagórska, adiunkt

Filtry włókninowe to materiały, które mają szerokie zastosowanie zarówno w życiu codziennym (m.in. filtry w odkurzaczach, maski, filtry w samochodach), jak i w różnych gałęziach przemysłu, zaawansowanych technologiach. Służą do oczyszczania powietrza z bardzo małych, niewidzialnych cząstek aerozolowych (rozmiary od nanometrycznych do mikronowych), które zostaną scharakteryzowane podczas wykładu. Uczestnicy poznają rodzaje, budowę i wielkości cząstek, zarówno tych abiotycznych, jak i tych pochodzenia biologicznego, które są zawieszone w powietrzu. Dowiedzą się o ich zgubnym działaniu na zdrowie człowieka i środowisko.

Większość z nas widziała lub używała włókninowych materiałów filtracyjnych, chociażby jako środki ochrony układu oddechowego podczas pandemii SARS-CoV-2, ale nie każdy wie jaka jest zasada ich działania. Nie jest ona tak prosta jak efekt sitowy, tzn. zatrzymywanie tylko cząstek większych od porów w strukturze, ale bazuje na kilku podstawowych mechanizmach, które w ramach wykładu zostaną przybliżone, tj. mechanizm grawitacyjny, bezpośredniego zaczepienia, bezwładności, dyfuzyjny oraz elektrostatyczny. Uczestnicy będą mieli możliwość zobaczyć filtry włókninowe, ich strukturę, metody produkcji, zastosowania, poznać główne parametry, które decydują o ich jakości. Ponadto, będą mogli wcielić się w konstruktorów i zaprojektować skuteczną włókninową strukturę filtracyjną. Dowiedzą się także co jest istotne z puntu widzenia użytkowników filtrów włókninowych, kiedy należy wymienić filtr na nowy i jaki wskaźnik nas o tym informuje.

 

Wykorzystanie zjawiska burzliwości w procesach inżynierii chemicznej

prof. dr hab. inż. Łukasz Makowski

Przepływ burzliwy jest nieuporządkowanym ruchem płynu, w którym wszystkie charakteryzujące ten ruch wielkości fizyczne wykazują losową zmienność w czasie i przestrzeni. Jego trójwymiarowy i dyfuzyjny charakter pozwala na intensyfikacje zachodzących w przepływie procesów transportu pędu, masy i ciepła. Z tego względu znacząca większość procesów inżynierii chemicznej prowadzona jest w reżimie burzliwym z czego wynikają dobre, ale również złe skutki.

Tematem wykładu jest przedstawienie przykładów wykorzystania zjawiska przepływu burzliwego w celu intensyfikacji rzeczywistych procesów inżynierii chemicznej zarówno historycznych, aktualnych jak i przyszłościowych. Zaprezentowane zostaną również problemy z jakimi spotykają się inżynierowie odpowiedzialni za projektowanie i prowadzenie procesów przemysłowych w reżimie burzliwym z branży chemicznej, biotechnologicznej, farmaceutycznej i energetycznej.

 

Ogniwa paliwowe jako alternatywne źródła energii

dr Artur Małolepszy, adiunkt; mgr inż. Monika Jałowiecka, doktorantka

W odpowiedzi na trwający wzrost globalnej populacji na świecie, stopniowe wyczerpywanie się surowców naturalnych oraz zmiany klimatyczne spowodowane szeroko pojętą działalnością człowieka, zobowiązani jesteśmy do podjęcia radykalnych zmian w podejściu do produkcji, dystrybucji, magazynowania oraz zarządzania energią, pochodzącą z naturalnych zasobów biologicznych naszej planety.

Jedną z obiecujących niekonwencjonalnych metod wytwarzania energii elektrycznej, której początki sięgają pierwszej połowy XIX wieku są tzw. ogniwa paliwowe. Są to urządzenia, które bezpośrednio zamieniają energię chemiczną paliwa w energię elektryczną, przy wykorzystaniu procesów utleniania oraz redukcji substratów.

Zasada działania ogniw paliwowych zostanie przedstawiona na przykładzie ogniwa niskotemperaturowego z membraną polimerową.

  

Aerozole wokół nas

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal, profesor

Termin aerozol w potocznym rozumieniu tego słowa oznacza urządzenie do rozpraszania substancji zapachowych w powietrzu. W nazwie tej kryje się sporo prawdy, gdyż z reguły urządzenia tego typu generują chmurę kropel, które odparowując rozprzestrzeniają substancje zapachowe. Chmura kropel zawieszonych w powietrzu tworzy układ zwany aerozolem, a więc stosowany skrót myślowy nie pozbawiony jest podstaw fizycznych. Aerozole są to układy koloidalne (gazozole), w których fazę ciągłą stanowi powietrze, a fazę rozproszoną cząstki ciała stałego lub krople cieczy. Podczas wdechu do organizmu wprowadzamy więc cząstki aerozolowe zawieszone w powietrzu, które mogą wywoływać niepożądane efekty zdrowotne. Jednocześnie zauważono, że aerozole mogą być wykorzystywane, jako środek leczniczy. Wdychanie dymów powstałych ze spalania ziół i okadzanie, praktykowane już 4000 lat temu, można potraktować, jako pierwotne formy aeroloterapii – gdzie lek wprowadzany jest do układu oddechowego w formie aerozolu. W trakcie wykładu poruszone zostaną zagadnienie związane z transportem i depozycją cząstek aerozolowych w układzie oddechowym człowieka. Omówione zostaną mechanizmy obronne układu oddechowego przed cząstkami oraz sposoby oczyszczania powietrza chroniące bezpośrednio nasz układ oddechowy. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z projektowaniem urządzeń dozujących leki do układu oddechowego (inhalatorów).

  

Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju w przemyśle chemicznym

prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz, profesor

Wykład dotyczy wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju (podstawowej doktryny rozwoju Unii Europejskiej) w przemyśle chemicznym. Przemysł ten w ogromnym stopniu przyczynia się do zanieczyszczania środowiska naturalnego, dlatego bardzo istotne jest jego zmodernizowanie w celu redukcji negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

W wykładzie omówione zostaną najpierw dwa skutki działalności człowieka związanej z rozwojem gospodarczym, negatywnie wpływające na środowisko naturalne i będące zarazem jednymi z głównych przyczyn zagrożeń globalnych (tj. efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne deszcze), czyli zanieczyszczenia powietrza i niszczenie lasów deszczowych.

Główna, trzecia część wykładu zostanie poświęcona zrównoważonemu rozwojowi przemysłu chemicznego, czyli zmianie podejścia do technologii chemicznych, intensyfikacji procesów chemicznych oraz odnawialnym i niekonwencjonalnym źródłom energii.

Wykład zakończy się omówieniem „podwójnie zielonego polimeru”.

 

Wdychane cząstki aerozolowe i ich wpływ na zdrowie

dr inż. Agata Dorosz

Co łączy inhalator z substancją zamkniętą pod ciśnieniem w puszce, elektrociepłownię, e-papieros oraz osobę, która za moment kichnie? Wszyscy wymienieni stanowią źródła aerozolu. Aerozol powstaje gdy cząstki materiału w postaci kropel czy rozdrobnionej fazy stałej przechodzą do powietrza i zawieszone są w nim w miarę trwale, pozostając w nim rozproszone. Wpływ cząstek aerozolowych może być negatywny, stąd wyrafinowane metody odpylania gazów odlotowych, czy działania w kierunku poprawy skuteczności maseczek w ograniczaniu transmisji COVID-19. Krople powstające w e-papierosach powinny być tak małe, aby opuszczały układ oddechowy wraz z wydechem (jednak tak się nie dzieje). Cząstki aerozolowe mogą być dogodnym nośnikiem leków podawanych drogą wziewną. Problematyka aerozoloterapii obejmuje techniczne możliwości wytworzenia i podania takiego aerozolu w odpowiedniej dawce. Niezależnie od podejścia, przy redukcji stężenia zanieczyszczeń stałych w powietrzu, ograniczeniu transmisji zainfekowanych wirusem aerozoli, optymalizacji budowy inhalatorów, czy przy badaniu oddziaływania mgły z e-papierosów na zdrowie – potrzebne jest zrozumienie podstawowych praw fizyki, jakie rządzą mechaniką aerozoli. Informacje o cząstkach aerozoli zdobywamy przy użyciu urządzeń pomiarowych. Najważniejszymi cechami cząstek są: rozmiar, morfologia, stężenie w danym obszarze oraz skład chemiczny. Stężenie i skład chemiczny cząstek mają wpływ na ich oddziaływanie z komórkami organizmu, a wielkość i morfologia (kształt) – na ich transport i osadzanie w układzie oddechowym.

Celem lekcji jest zapoznanie z technikami pomiaru aerozoli z inhalatorów lub obecnych w zanieczyszczonym powietrzu (PM10, PM2.5) - demonstracja urządzeń pomiarowych stosowanych w laboratorium mechaniki.

 

Jak intensyfikować przebieg procesów chemicznych w skali przemysłowej?

prof. dr hab. inż. Łukasz Makowski

Wykład przedstawi jak zmiany w rozwoju społeczeństwa oraz gospodarce światowej w przeciągu ostatnich lat wpływają na rozwój metod intensyfikacji procesów inżynierii chemicznej.

Oferta seminariów i laboratoriów

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty laboratoriów dla grup zorganizowanych. Proponujemy następujące pakiety zajęć, z których każdy realizowany jest w trakcie jednego dnia.

Pakiet A

Chemia fizyczna: Badanie równowagi adsorpcyjnej w układzie ciecz - ciało stałe

dr inż. Tomasz Kotkowski

Czas trwania: 120 minut

Zjawisko adsorpcji polega na gromadzeniu się cząsteczek adsorbatu na powierzchni adsorbentu lub na powierzchni międzyfazowej (np. powierzchni swobodnej cieczy). W rezultacie układ dąży do osiągnięcia minimum energii, odpowiadającego stanowi równowagi termodynamicznej.

Jednym z zastosowań procesu adsorpcji jest usuwanie z fazy płynnej (gazowej lub ciekłej) zanieczyszczeń. Przykładowo możliwe jest usuwanie organicznych zanieczyszczeń (np. barwników) ze ścieków czy też lotnych związków organicznych z atmosfery.

W trakcie ćwiczenia laboratoryjnego uczestnicy zbadają zdolność adsorpcyjną węgla aktywnego do usuwania kwasu octowego z fazy wodnej. Do oznaczenia zawartości kwasu octowego przed i po procesie adsorpcji wykorzystana zostanie technika miareczkowania alkacymetrycznego. Uzyskane wyniki zostaną przedstawione w formie izotermy adsorpcji. 

 

Nowoczesne projektowanie procesów i aparatów przemysłowych

mgr inż. Zuzanna Bojarska

Czas trwania: 60 minut

Obliczeniowa mechanika płynów (CFD, ang. Computational Fluid Dynamics) jest narzędziem wykorzystującym metody numeryczne do rozwiązywania zagadnień przepływu płynów. Dzięki zastosowaniu analiz CFD można lepiej zrozumieć zjawiska przepływowe, co przyczynia się do poprawy istniejących procesów i aparatur przemysłowych. Poprzez symulacje numeryczne możliwe jest efektywne skrócenie czasu potrzebnego na wdrożenie produktu. Obliczeniowa mechanika płynów z powodzeniem wykorzystywana jest również w procesie projektowania nowych produktów. Analizy CFD znajdują zastosowanie w wielu branżach, między innymi w branży motoryzacyjnej, w której wykorzystanie obliczeń mechaniki płynów pozwala na zwiększenie jakości i bezpieczeństwa produkowanych pojazdów. Jednak branża motoryzacyjna, to tylko jeden z przykładów, które z powodzeniem można mnożyć. Innym popularnym zastosowaniem analiz CFD jest branża przeciwpożarowa. Dzięki wykorzystaniu obliczeniowej mechaniki płynów można skutecznie zaplanować bezpieczeństwo pożarowe w budynkach. Zarówno na wczesnym etapie projektowania obiektów budowlanych, jak i poprawy istniejących rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Obliczeniowa mechanika płynów jest również wykorzystywana w inżynierii chemicznej. Umożliwia ona projektowanie takich procesów i aparatów jak: filtracja, krystalizacja, mieszanie, wymienniki ciepła, pompy oraz reaktory chemiczne i biochemiczne. Kiedyś wszystkie obliczenia musiały być wykonywane ręcznie i były bardzo czasochłonne. Obecnie obliczenia i symulacje CFD wykonuje się za pomocą specjalistycznych programów komputerowych, na przykład ANSYS FLUENT. Pomimo tego, że nadal jest to dość skomplikowany proces, to wykorzystywanie programów eksperckich znacznie ułatwiło i przyspieszyło analizy CFD.

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z podstawami obliczeniowej mechaniki płynów oraz dedykowanym do niej oprogramowaniem, które pozwala wykorzystać metody numeryczne do rozwiązywania zagadnień przepływu płynów. W trakcie laboratorium rozwiązywany będzie przykład rzeczywistego problemu inżynieryjnego. W celu rozwiązania danego przykładu, uczniowie zapoznają się z dziesięcioma etapami obliczeniowej mechaniki płynów, dzięki którym w pełni będą mogli zrozumieć jej mechanizmy a także przekonać się do zalet rozwiązań numerycznych.

Laboratorium Aparatury Procesowej

dr inż. Agata Dorosz

Czas trwania: 60 minut

Laboratorium Aparatury Procesowej zajmuje szczególne miejsce w strukturze programu kształcenia studentów z WIChiP, ale także z wielu innych wydziałów PW. Są to studenci kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, technologia chemiczna oraz biogospodarka.

Do dyspozycji dydaktycznej jest 18 zestawów ćwiczeniowych, przy czym ich liczba jest cały czas powiększana. Instalacje do wykonania poszczególnych ćwiczeń ewoluują w czasie. Pierwotnie odnosiły się do potrzeb wielkoskalowych procesów przemysłu chemicznego, a z obecnie zostały bardziej dostosowane do potrzeb nowoczesnych technologii opierających się m.in. na wykorzystaniu dużych strumieni bardzo czystej wody, stąd budowa we współpracy z firmą BWT stanowiska do uzdatniania wody. Trwają prace nad wdrożeniem stanowiska obejmującego pompy ciepła, które szczególnie w ostatnim czasie zyskują bardzo dużą popularność. Laboratorium Aparatury Procesowej jest unikalne w skali krajowej, ale także międzynarodowej nie tylko ze względu na bogactwo procesów, z którymi są zapoznają się studenci, lecz także ze względu na skalę występujących tutaj aparatów oraz całych instalacji (ćwierć techniczna, nie laboratoryjna). Na szczególną uwagę zasługują aparaty stosowane w procesach separacyjnych (filtracja w prasie, filtracja membranowa, odpylanie gazów, separacja w hydrocyklonie i wirówce sedymentacyjnej). Separacja składników i oczyszczanie produktu są podstawowymi operacjami we wszelkich technologiach przetwarzania materii z zadanych surowców do produktu o wymaganej jakości. Studenci zapoznają się z instalacjami do realizacji wybranych procesów wymiany masy, kontaktu fazowego oraz wymiany ciepła (wymienniki ciepła, suszenie konwekcyjne, rektyfikacja, fluidyzacja trójfazowa).

Laboratorium cechuje otwartość operacyjna, a student wykonujący eksperymenty pod kierunkiem opiekuna w przyjazny sposób zapoznaje się z istotą procesu i zachodzących zjawisk. Poznaje metody i przyrządy pomiarowe o różnej dokładności (mierniki temperatury, ciśnienia, przepływu itp.), uczy się zasad raportowania rezultatów pomiarów.

Laboratorium Aparatury Procesowej można podsumować cytatem Benjamina Franklina: „Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

W ramach pokazu zostaną zaprezentowane wybrane procesy separacji membranowej (mikrofiltracja oraz osmoza odwrócona) do oczyszczania strumieni wody technologicznej, również coraz częściej znajdujące zastosowanie w instalacjach domowych. Przedstawione zostanie działanie różnych typów pomp (śrubowa, wielostopniowa wirowa oraz próżniowa) wraz z omówieniem sposobu badania ich charakterystyk.

Pakiet B

Biochemia techniczna: Oksydoreduktazy

dr inż. Kamil Wierzchowski

Czas trwania: 120 minut

Celem zajęć laboratoryjnych jest zapoznanie uczniów z doświadczalnymi metodami jakościowego wykazywania aktywności oksydoreduktaz, czyli enzymów, które m.in. uczestniczą w procesie transportu elektronów przez łańcuch oddechowy.

Zakres zajęć laboratoryjnych obejmuje:

(i) przygotowanie stanowiska badawczego,

(ii) przygotowanie preparatu enzymatycznego z homogenatu biomasy roślinnej,

(iii) doświadczalne wykazanie aktywności katalitycznej dwóch oksydoreduktaz: oksydazy fenolowej i katalazy.

W trakcie zajęć uczniowie przygotowują sprawozdanie z wykonania ćwiczenia, które stanowi zintegrowaną dokumentację wykonanych doświadczeń.

Oksydaza fenolowa (katecholowa) to metaloproteina katalizująca przenoszenie elektronów bezpośrednio na tlen cząsteczkowy. Substratami są najczęściej fenole i polifenole, a produktami katalizowanej reakcji utleniania substratów są chinony i woda. W materiale roślinnym obecność tego enzymu można łatwo wykazać obserwując zmianę barwy tkanek roślinnych wystawionych na działanie tlenu zawartego w powietrzu atmosferycznym.

Katalaza, to metaloproteina charakteryzująca się wysoką aktywnością. Enzym ten katalizuje rozkład nadtlenku wodoru do wody i tlenu. Nadtlenek wodoru jest bardzo silnym utleniaczem, którego pojawienie się w komórce wywołuje silnie negatywne efekty. W reakcji katalizowanej przez katalazę cząsteczki nadtlenku wodoru są jednocześnie donorem jak i akceptorem wodoru co odpowiada za intensywny przebieg procesu.

 

Nowoczesne projektowanie procesów i aparatów przemysłowych

dr inż. Zuzanna Bojarska

Czas trwania: 60 minut

Obliczeniowa mechanika płynów (CFD, ang. Computational Fluid Dynamics) jest narzędziem wykorzystującym metody numeryczne do rozwiązywania zagadnień przepływu płynów. Dzięki zastosowaniu analiz CFD można lepiej zrozumieć zjawiska przepływowe, co przyczynia się do poprawy istniejących procesów i aparatur przemysłowych. Poprzez symulacje numeryczne możliwe jest efektywne skrócenie czasu potrzebnego na wdrożenie produktu. Obliczeniowa mechanika płynów z powodzeniem wykorzystywana jest również w procesie projektowania nowych produktów. Analizy CFD znajdują zastosowanie w wielu branżach, między innymi w branży motoryzacyjnej, w której wykorzystanie obliczeń mechaniki płynów pozwala na zwiększenie jakości i bezpieczeństwa produkowanych pojazdów. Jednak branża motoryzacyjna, to tylko jeden z przykładów, które z powodzeniem można mnożyć. Innym popularnym zastosowaniem analiz CFD jest branża przeciwpożarowa. Dzięki wykorzystaniu obliczeniowej mechaniki płynów można skutecznie zaplanować bezpieczeństwo pożarowe w budynkach. Zarówno na wczesnym etapie projektowania obiektów budowlanych, jak i poprawy istniejących rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Obliczeniowa mechanika płynów jest również wykorzystywana w inżynierii chemicznej. Umożliwia ona projektowanie takich procesów i aparatów jak: filtracja, krystalizacja, mieszanie, wymienniki ciepła, pompy oraz reaktory chemiczne i biochemiczne. Kiedyś wszystkie obliczenia musiały być wykonywane ręcznie i były bardzo czasochłonne. Obecnie obliczenia i symulacje CFD wykonuje się za pomocą specjalistycznych programów komputerowych, na przykład ANSYS FLUENT. Pomimo tego, że nadal jest to dość skomplikowany proces, to wykorzystywanie programów eksperckich znacznie ułatwiło i przyspieszyło analizy CFD.

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z podstawami obliczeniowej mechaniki płynów oraz dedykowanym do niej oprogramowaniem, które pozwala wykorzystać metody numeryczne do rozwiązywania zagadnień przepływu płynów. W trakcie laboratorium rozwiązywany będzie przykład rzeczywistego problemu inżynieryjnego. W celu rozwiązania danego przykładu, uczniowie zapoznają się z dziesięcioma etapami obliczeniowej mechaniki płynów, dzięki którym w pełni będą mogli zrozumieć jej mechanizmy a także przekonać się do zalet rozwiązań numerycznych.

Laboratorium Aparatury Procesowej

dr inż. Agata Dorosz

Czas trwania: 60 minut

Laboratorium Aparatury Procesowej zajmuje szczególne miejsce w strukturze programu kształcenia studentów z WIChiP, ale także z wielu innych wydziałów PW. Są to studenci kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, biotechnologia, technologia chemiczna oraz biogospodarka.

Do dyspozycji dydaktycznej jest 18 zestawów ćwiczeniowych, przy czym ich liczba jest cały czas powiększana. Instalacje do wykonania poszczególnych ćwiczeń ewoluują w czasie. Pierwotnie odnosiły się do potrzeb wielkoskalowych procesów przemysłu chemicznego, a z obecnie zostały bardziej dostosowane do potrzeb nowoczesnych technologii opierających się m.in. na wykorzystaniu dużych strumieni bardzo czystej wody, stąd budowa we współpracy z firmą BWT stanowiska do uzdatniania wody. Trwają prace nad wdrożeniem stanowiska obejmującego pompy ciepła, które szczególnie w ostatnim czasie zyskują bardzo dużą popularność. Laboratorium Aparatury Procesowej jest unikalne w skali krajowej, ale także międzynarodowej nie tylko ze względu na bogactwo procesów, z którymi są zapoznają się studenci, lecz także ze względu na skalę występujących tutaj aparatów oraz całych instalacji (ćwierć techniczna, nie laboratoryjna).

Na szczególną uwagę zasługują aparaty stosowane w procesach separacyjnych (filtracja w prasie, filtracja membranowa, odpylanie gazów, separacja w hydrocyklonie i wirówce sedymentacyjnej). Separacja składników i oczyszczanie produktu są podstawowymi operacjami we wszelkich technologiach przetwarzania materii z zadanych surowców do produktu o wymaganej jakości. Studenci zapoznają się z instalacjami do realizacji wybranych procesów wymiany masy, kontaktu fazowego oraz wymiany ciepła (wymienniki ciepła, suszenie konwekcyjne, rektyfikacja, fluidyzacja trójfazowa).

Laboratorium cechuje otwartość operacyjna, a student wykonujący eksperymenty pod kierunkiem opiekuna w przyjazny sposób zapoznaje się z istotą procesu i zachodzących zjawisk. Poznaje metody i przyrządy pomiarowe o różnej dokładności (mierniki temperatury, ciśnienia, przepływu itp.), uczy się zasad raportowania rezultatów pomiarów.

Laboratorium Aparatury Procesowej można podsumować cytatem Benjamina Franklina: „Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

W ramach pokazu zostaną zaprezentowane wybrane procesy separacji membranowej (mikrofiltracja oraz osmoza odwrócona) do oczyszczania strumieni wody technologicznej, również coraz częściej znajdujące zastosowanie w instalacjach domowych. Przedstawione zostanie działanie różnych typów pomp (śrubowa, wielostopniowa wirowa oraz próżniowa) wraz z omówieniem sposobu badania ich charakterystyk.