Płatności

Umorzenia płatności

  

Harmonogram naliczeń płatności za powtarzanie zajęć w semestrze 2024L :

  

04.03.2024 r. (poniedziałek) - naliczenie płatności widoczne w USOS w zakładce ROZLICZENIANALICZENIA OCZEKUJĄCE

   

do 08.03.2024 r. (piątek) do godz. 12:00 - zgłaszanie błędów w naliczeniach oraz podań o umorzenia/zmniejszenia płatności (kryteria określone Decyzją Dziekana) do Dziekanatu studiów I stopnia (pok. 178)

Bardzo prosimy o zgłaszanie poprawek, błędów w terminie. Po tym terminie płatności zostaną zaksięgowane w systemie SaP, ich usunięcie będzie bardzo utrudnione.

 

14.03.2024 r (czwartek)- wprowadzenie korekty płatności w Usosie na podstawie decyzji Prodziekana ds studenckich

 

15.03.2024 r. (piątek) - zaksięgowanie naliczeń w SaP (brak dalszych możliwości korekty naliczeń)

 

19.03.2024 (wtorek) - ostateczny termin płatności za powtarzanie zajęć.

 

Wysokość opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadawalających wyników w nauce w roku akademickim 2024/2025.

Płatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych dla studentów

Na podstawie Decyzji Rektora PW nr 138/2024 z dnia 18 czerwca 2024r. wysokość opłat za powtarzanie zajęć w roku akademickim 2024/2025 wynosi:

w przypadku wykładów - 112 zł (ryczałt);

w przypadku ćwiczeń audytoryjnych, zajęć projektowych, komputerowych  i laboratoryjnych - 14 zł za godzinę zajęć.

Wprowadzona zostaje opłata za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w przypadku powtarzania ostatniego semestru studiów:

na studiach I stopnia - 275 zł (ryczałt);

na studiach II stopnia - 487 zł (ryczałt).

Płatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych na wznowieniu bez statusu studenta:

Na podstawie Decyzji Rektora PW nr 138/2024 z dnia 18 czerwca 2024r. wysokość opłat za powtarzanie zajęć w roku akademickim 2024/2025 wynosi:

w przypadku wykładów – 224 zł (ryczałt);

w przypadku ćwiczeń audytoryjnych, zajęć projektowych, komputerowych  i laboratoryjnych - 28 zł za godzinę zajęć.

Wprowadzona zostaje opłata za konsultacje dotyczące pracy dyplomowej w przypadku powtarzania ostatniego semestru studiów:

na studiach I stopnia - 275 zł (ryczałt);

na studiach II stopnia - 387 zł (ryczałt).

Pozostałe opłaty:

  • Opłata za wydanie legitymacji studenckiej – 22 zł
  • Opłata za wydanie duplikatu legitymacji 33 zł

Naliczone należności powinny być uregulowane przelewem na indywidualny numer konta bankowego znajdujący się na koncie studenta w systemie USOS WEB. 

-------------------------------------------------------------

Opłata za wydanie dyplomu ukończenia studiów

1. Osoby, które rozpoczęły studia po 1 października 2019 r.:

  • nie płacą za wydanie dyplomu i suplementu oraz dwóch ich odpisów, wydanych na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
  • wnoszą opłatę za dodatkowy odpis dyplomu i suplementu w języku obcym  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki mi Szkolnictwa Wyższego.

 

2. Osoby, które rozpoczęły studia/wznowiły się na studia przed 1 października 2019 r. i obecnie przystępują do obrony, za wydanie dyplomu i suplementu płacą na poniższych zasadach (zgodnie z art. 77 ust. 2 i 2a Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.)

Opłata za wydanie dyplomu inżynierskiego i magisterskiego wynosi:

  • 60 zł (bez odpisów i suplementu w jęz. obcym),
  • 100 zł (z odpisami i suplementem w jęz. obcym).

Opłatę za wydanie dyplomu należy wpłacać na na indywidualny numer konta bankowego - szczegóły (.pdf) .

 

3. Osoby, które wznowiły się po 1 października 2019 r.:

  • na studia na konkretny semestr,
  • na studia w celu złożenia egzaminu dyplomowego („na obronę”),

za wydanie dyplomu i suplementu płacą na takich zasadach jakby rozpoczęli studia po 1 października 2019 r., tj.:

  • nie płacą za dyplom i suplement, oraz dwa ich odpisy, wydane na podstawie art. 77 ust. 2 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce,
  • wnoszą opłatę za dodatkowy odpis dyplomu i suplementu w języku obcym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki mi Szkolnictwa Wyższego.