Studia I stopnia

Na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej prowadzone są stacjonarne studia dzienne I stopnia (inżynierskie) na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa bez wyodrębnionych specjalności. Studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Program kształcenia obejmuje zagadnienia inżynierskie dotyczące procesów chemicznego i fizycznego przetwarzania w skali przemysłowej surowców w użyteczne formy produktów rynkowych. Znajomość wiedzy z matematyki, fizyki, chemii i biologii w zakresie mechanizmów i modelowania procesów i operacji jednostkowych stanowi podstawę posiadanej przez absolwentów umiejętności projektowania i prawidłowej realizacji procesów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, petrochemicznego i kosmetycznego. Absolwent posiada umiejętność projektowania i eksploatacji aparatów i instalacji przemysłowych oraz zna zasady sterowania i bezpiecznego prowadzenia procesów przetwórczych w dużej skali. Umie planować i prowadzić badania doświadczalne procesów przemysłowych wykorzystując nowoczesne przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz prawidłowo interpretować uzyskane wyniki pomiarów. Kompetencje absolwenta pozwalają na jego działalność zawodową w obszarach: przemysłu przetwórczego, biotechnologii, nanotechnologii oraz inżynierii bioprocesowej i biomedycznej. Absolwent zna zasady odpowiedzialności zawodowej w zakresie prawnym i etycznym, a także posiada umiejętność pracy grupowej w multidyscyplinarnych zespołach technicznych.

WIChiP posiada również akredytację European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) przyznawaną przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT). Z tą akredytacją dyplom uzyskany na studiach na WIChiP jest uznawany w krajach Europy.

Dla studentów z niepełnosprawnościami służymy wsparciem w realizacji procesu dydaktycznego dostosowywanego do indywidualnych potrzeb. W tym zakresie współdziałamy z Sekcją ds. Osób z Niepełnosprawnościami działającą w ramach Biura Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Więcej informacji tutaj.