Studia I stopnia

Na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej prowadzone są stacjonarne studia dzienne I stopnia (inżynierskie) na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa bez wyodrębnionych specjalności. Studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Program kształcenia obejmuje zagadnienia inżynierskie dotyczące procesów chemicznego i fizycznego przetwarzania w skali przemysłowej surowców w użyteczne formy produktów rynkowych. Znajomość wiedzy z matematyki, fizyki, chemii i biologii w zakresie mechanizmów i modelowania procesów i operacji jednostkowych stanowi podstawę posiadanej przez absolwentów umiejętności projektowania i prawidłowej realizacji procesów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, petrochemicznego i kosmetycznego. Absolwent posiada umiejętność projektowania i eksploatacji aparatów i instalacji przemysłowych oraz zna zasady sterowania i bezpiecznego prowadzenia procesów przetwórczych w dużej skali. Umie planować i prowadzić badania doświadczalne procesów przemysłowych wykorzystując nowoczesne przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz prawidłowo interpretować uzyskane wyniki pomiarów. Kompetencje absolwenta pozwalają na jego działalność zawodową w obszarach: przemysłu przetwórczego, biotechnologii, nanotechnologii oraz inżynierii bioprocesowej i biomedycznej. Absolwent zna zasady odpowiedzialności zawodowej w zakresie prawnym i etycznym, a także posiada umiejętność pracy grupowej w multidyscyplinarnych zespołach technicznych.

Certyfikaty i wyróżnienia

Wyróżniająca ocena jakości kształcenia na kierunku „Inżynieria chemiczna i procesowa” na poziomie studiów pierwszego stopnia (na podstawie Uchwały Nr 991/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 r.).

W latach 2012-2016 w Rankingu Szkół Wyższych miesięcznika edukacyjnego Perspektywy kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej był oceniany jako najlepszy w kategorii studiów Inżynieria i technologia chemiczna.

W roku 2016 nasz Wydział uzyskał prestiżowy tytuł Lidera Jakości Kształcenia oraz certyfikaty "Studia z przyszłością" dla studiów I i II stopnia na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa.

W latach 2017, 2018 i 2019 w Rankingu studiów inżynierskich miesięcznika edukacyjnego Perspektywy kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej został oceniony jako najlepszy w Polsce.

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2022 roku został wyróżniony Certyfikatem Doskonałości Kształcenia "Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym". Stwarzamy naszym studentom możliwość poznawania potencjalnych miejsc pracy już w trakcie studiów. We współpracy z Wydziałową Radą Samorządu oraz Kołem Naukowym organizujemy wycieczki do zakładów chemicznych, biotechnologicznych czy przetwórstwa.

WIChiP posiada również akredytację European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) przyznawaną przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT). Z tą akredytacją dyplom uzyskany na studiach na WIChiP jest uznawany w w krajach Europy.

Dla studentów z niepełnosprawnościami służymy wsparciem w realizacji procesu dydaktycznego dostosowywanego do indywidualnych potrzeb. W tym zakresie współdziałamy z Sekcją ds. Osób z Niepełnosprawnościami działającą w ramach Biura Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Więcej informacji tutaj.