Stypendia, pomoc materialna

Stypendium Rektora w semestrze 2023L

lista rankingowa 2023L_ostateczna_stypendium Rektora - Nie masz uprawnień do wyświetlania tego obiektu.

Decyzja Rektora PW w sprawie ustalenia wysokości świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok 2022/2023

Decyzja w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych

Stypendium rektora w semestrze 2022Z 

Lista rankingowa Studentów WIChiP ubiegających się o stypendium rektora w semestrze 2022Z została upubliczniona 3 listopada br. o godz. 12:00: 

Lista rankingowa (.pdf, 487,79 kB)

-------------------------------------------------------------

Aktualne informacje dotyczące świadczeń przysługujących Studentom Politechniki Warszawskiej, w tym Studentów WIChiP, wraz z edytowalnymi formularzami wszystkich wniosków o poszczególne kategorie stypendiów i innych świadczeń dostępne są na stronie internetowej Biura Kanclerza: 

>>>   Biuro Kanclerza   <<< 

Uwaga!
W roku akademickim 2022/2023 obowiązują następujące wytyczne dotyczące wniosków o świadczenia dla studentów PW: 

  • termin składania wniosków o stypendia: do 14 października 2022r.
  • kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego od 1 października 2022r.: 1 051,70 pln

-------------------------------------------------------------

Zwiększona kwota kryterium dochodowego do stypendium socjalnego w semestrze 2023L 

Od dnia 20 lutego 2023r. (semestr letni 2023L) kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie Studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1 294,49 zł.

Termin składania wniosków upływa z dniem 6 marca 2023 r.

Student, który nie złożył wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych w w/w terminie może wystąpić o to stypendium w czasie roku akademickiego, ale może Mu ono zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

Uwaga! Studenci pobierający świadczenia w semestrze 2022Z, którzy w semestrze 2023L rozpoczynają studia na II stopniu studiów, muszą ponownie złożyć wnioski o te świadczenia.

-------------------------------------------------------------

Dyżury Wydziałowej Komisji Stypendialnej

Serdecznie zapraszamy na dyżury Członków WKS WIChiP, którzy udzielać będą pomocy w weryfikacji wniosków o stypendia socjalne oraz udzielać informacji dotyczących wszystkich rodzajów stypendiów i form pomocy materialnej dla studentów WIChiP. Wszystkich Studentów składających wnioski o stypendia socjalne prosimy o kontakt z WKS w terminie dyżurów - weryfikacja Waszych wniosków w trakcie dyżuru znacznie skróci czas ich procedowania.

Terminarz dyżurów:

- 07.10 (piątek) w godzinach 14:00-15:00

- 12.10 (środa) w godzinach 16:00-17:30

- 13.10 (czwartek) w godzinach 16:00-17:30

Dyżury będą odbywać się w sali 191 (naprzeciwko dziekanatu)

-------------------------------------------------------------

Tryb składania wniosków o stypendia obowiązujący w roku akademickim 2021/2022 

W wersji papierowej, w Dziekanacie II stopnia studiów (pok. 179), należy składać wnioski o przyznanie: 

  • stypendium socjalnego i socjalnego w zwiększonej wysokości, 
  • stypendium rektora za wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, wysokie wyniki sportowe lub osiągnięcia artystyczne,
  • stypendium rektora dla tegorocznych maturzystów. 

W wersji elektronicznej, z wykorzystaniem systemu USOS, należy składać wnioski o przyznanie: 

  • stypendium dla osób niepełnosprawnych, 
  • zapomogi. 

 

-------------------------------------------------------------

Postępowania odwoławcze 

Skierowanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej odwołania od decyzji WKS WIChiP należy składać w formie papierowej w Dziekanacie (p. 179). 

 

-------------------------------------------------------------

Poradnik stypendialny SSPW (edycja 2022)

Poradnik przygotowany przez Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej udostępniony został na stronie internetowej Biura Kanclerza PW. 

 

-------------------------------------------------------------

Zarządzenie nr 57/2022 Rektora PW z dnia 29 września 2022r. 

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2022/2023. 

 

-------------------------------------------------------------

Informacja Prorektora ds. Studenckich PW z dn. 19.09.2022r. (.pdf, 237,48 kB)

Pismo BK/30/2022 Prorektora ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej, ustalające kwotę miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do otrzymania stypendium socjalnego od 1 października 2022r. oraz wyznaczające termin składania wniosków. 

 

-------------------------------------------------------------

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych 

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych jest częścią Biura Spraw Studenckich i wypełnia jedną z misji Politechniki Warszawskiej, którą jest zapewnienie wszystkim studentom i doktorantom równego dostępu do procesu kształcenia. Sekcja działa na rzecz osób mających trudności w funkcjonowaniu na Uczelni z powodu złego stanu zdrowia oraz pomaga w dostosowaniu warunków studiowania do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zadaniem Sekcji jest również kształtowanie świadomości społeczności akademickiej oraz angażowanie się w działania zwiększające dostępność Politechniki Warszawskiej. 

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu działalności Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych dostępne są na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich (BSS). 

 

-------------------------------------------------------------

Informacje archiwalne (wyłącznie do celów informacyjnych): 

Wysokości świadczeń w roku akademickim 2021/2022

Wysokości świadczeń w roku akademickim 2020/2021

Wysokości świadczeń w roku akademickim 2019/2020