Konkurs na stanowisko stypendysty w projekcie badawczym NCN OPUS 23

Termin składania ofert: 8 marca 2024

W związku z realizacją projektu pt.: "Wieloskalowe modelowanie numeryczne kondensacji i właściwości mechanicznych aerożeli krzemoorganicznych" finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 23 poszukiwane są osoby do pracy w projekcie na stanowisku Stypendysty.

Nazwa jednostki: Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej – Warszawa
Nazwa stanowiska: Student/ka-Stypendysta/ka
Wymagania:

1. Ukończone studia co najmniej I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna lub pokrewnym;

2. Znajomość zagadnień związanych z syntezą, modyfikacją powierzchniową i zastosowaniem aerożeli (ze szczególnym uwzględnieniem aerożeli krzemoorganicznych);

3. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w tym znajomość technik i urządzeń stosowanych w badaniach aerożeli: skaningowa mikroskopia elektronowa oraz analiza jakościowa i ilościowa obrazów otrzymanych za jej pomocą, spektrofotometria UV-Vis

4. Zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność krytycznego myślenia;

5. Dobra znajomość języka polskiego;

6. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z literatury anglojęzycznej.

7. Mile widziane dowody wcześniejszej aktywności naukowej, takie jak: publikacje, współudział w projektach badawczych, postery i prezentacje, uczestnictwo w konferencjach, stypendia, nagrody.

 

Opis zadań:

Celem pracy jest badanie wpływu rodzaju grupy niehydrolizującej i składu mieszaniny reakcyjnej na kinetykę kondensacji organoalkoksysilanów.

Szczegółowym celem jest określenie wpływu rodzaju prekursora krzemoorganicznego, składu i rodzaju syntezy na szybkość procesu żelowania i morfologię powstającego żelu. Metody badawcze stosowane przez Stypendystę obejmują: syntezę zol-żel z udziałem organoalkoksysilanów, badanie kinetyki reakcji m.in. przy użyciu spektrofotometrii UV-Vis oraz spektroskopii w podczerwieni FT-IR oraz charakteryzacji otrzymanego materiału przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej oraz piknometrii helowej.

Typ konkursu NCN: OPUS LAP – ST8

Termin składania ofert: 8.03

Forma składania ofert: e-mail

Zainteresowani są proszeni o składanie dokumentów w formie elektronicznej na adres Jakub.Gac@pw.edu.pl.W tytule proszę wpisać: Rekrutacja – Projekt NCN.

Warunki zatrudnienia w projekcie:

  • praca w nowocześnie wyposażonym laboratorium;
  • duża samodzielność w trakcie realizacji zadań;
  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i umiejętności;
  • udział w międzynarodowych konferencjach naukowych oraz krótkich stażach naukowych.
  • Stypendium w wysokości 3300 złotych brutto przez okres 36 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

  • Życiorys (CV);
  • List motywacyjny zawierający oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
  • Spis bibliograficzny autorskich publikacji i prezentacji konferencyjnych.
  • Kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria chemiczna lub pokrewnym

Dokumenty oraz ewentualne zapytania dotyczące projektu lub zatrudnienia proszę kierować na adres:
dr hab. inż. Jakub M. Gac (kierownik projektu)
e-mail: Jakub.Gac@pw.edu.pl

Przewidywany termin rozmowy kwalifikacyjnej: 11-15.03.2024