Oferta dydaktyczna

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (WIChiP PW) jest wiodącym w Polsce wydziałem prowadzącym studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. Ma silnie ugruntowaną, wysoką pozycję i renomę w Europie oraz na świecie. Doświadczona i zaangażowana kadra naukowo-dydaktyczna, nowoczesne wyposażenie laboratoriów oraz program nauczania uwzględniający najnowsze zagadnienia inżynierskie gwarantują uzyskanie bardzo dobrych i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji.

Wydział prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa:

WIChiP posiada również akredytację European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) przyznawaną przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT). Z tą akredytacją dyplom uzyskany na studiach na WIChiP jest uznawany w krajach Europy.

Zajęcia dydaktyczne na I roku studiów I stopnia prowadzone są w ramach Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych utworzonej przez trzy wydziały PW: Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Chemiczny i Inżynierii Materiałowej. Na I roku studiów studenci realizują identyczny plan zajęć wspólny dla trzech wymienionych wydziałów. Na kolejnych latach studiów I stopnia studenci kontynuują naukę na własnych wydziałach. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera.

Studia I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa są prowadzone według programu studiów zgodnego z wymaganiami Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej. Studia te są prowadzone bez wyodrębnionych specjalności i oprócz podstawowych zagadnień inżynierii chemicznej obejmują tematykę najnowszych zastosowań tej wiedzy w procesach przemysłowych. Program tych studiów obejmuje również zagadnienia odnawialnych źródeł energii, zastosowań oprogramowania komputerowego do wspomagania projektowania inżynierskiego, biotechnologii i istotnego dla współczesnej cywilizacji problemu ochrony środowiska. Szczególnie ważny dla kształtowania umiejętności absolwentów jest duży udział w programie studiów zajęć praktycznych o charakterze projektowym, na których studenci rozwijają swoje umiejętności w zakresie twórczego rozwiązywania problemów inżynierskich, zarządzania projektami, pracy zespołowej, podejmowania decyzji oraz zarządzania ryzykiem. Dobór treści programowych zajęć został w ten sposób w pełni dostosowany do wymagań przyszłych pracodawców naszych absolwentów.

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa oraz kierunków pokrewnych (np. technologia chemiczna, biotechnologia, inżynieria i ochrona środowiska, inżynieria materiałowa) mogą podjąć naukę na studiach II stopnia (magisterskich), po ukończeniu których uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera w dziedzinie inżynierii chemicznej. Na początku studiów II stopnia studenci dokonują wyboru jednej z kilku oferowanych specjalności kierując się swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami. Od 2024 roku studia II stopnia prowadzone są na specjalnościach:

  • Inżynieria procesów przemysłowych
  • Bioinżynieria
  • Inżynieria układów rozproszonych
  • Inżynieria produktów nanostrukturalnych
  • Green Technologies in Chemical Engineering

Podczas studiów I i II stopnia studenci mają możliwość nauki i wykonywania prac dyplomowych w renomowanych ośrodkach badawczych i przemysłowych za granicą w ramach programów międzynarodowej wymiany studentów.

Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować kształcenie w Szkole Doktorskiej PW, w której doktoranci prowadzą indywidualne prace naukowe i badawcze korzystając z pomocy swoich opiekunów naukowych, którzy jednocześnie są promotorami wykonanych prac doktorskich. Po ukończeniu Szkoły Doktorskiej i publicznej obronie rozprawy doktorskiej absolwenci uzyskują stopień naukowy doktora nauk technicznych.