Studia II stopnia

Na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej prowadzone są stacjonarne studia dzienne II stopnia (magisterskie) na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa.

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2022 roku został wyróżniony Certyfikatem Doskonałości Kształcenia "Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym". Stwarzamy naszym studentom możliwość poznawania potencjalnych miejsc pracy już w trakcie studiów. We współpracy z Wydziałową Radą Samorządu oraz Kołem Naukowym organizujemy wycieczki do zakładów chemicznych, biotechnologicznych czy przetwórstwa.

WIChiP posiada również akredytację European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) przyznawaną przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT). Z tą akredytacją dyplom uzyskany na studiach na WIChiP jest uznawany w krajach Europy. 

 

Studia II stopnia są prowadzone na następujących specjalnościach:

Zdjęcie przedstawia profesora Łukasza Makowskiego

Inżynieria Procesów Przemysłowych

Kierownik specjalności: prof. dr hab. inż. Łukasz Makowski, profesor uczelni

Studenci specjalności uzyskują szczegółową wiedzę dotyczącą zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących podczas procesów przemysłowych. Program studiów uwzględnia metody projektowania reaktorów chemicznych i realizacji procesów chemicznych, metody projektowania i prowadzenia procesów rozdzielania mieszanin gazowych i ciekłych, metody projektowania wspomaganego komputerowo przy użyciu oprogramowania CAD, a także metody matematyczne analizy kosztów realizacji procesów przemysłowych. Nowymi zagadnieniami tej specjalności są aspekty intensyfikacji przebiegu procesów przetwórczych oraz zasad zrównoważonego rozwoju, a także modelowania wieloskalowego. Absolwenci specjalności są przygotowani do samodzielnego zarządzania procesami przemysłu przetwórczego.  Studia II stopnia - 2023 - IPP (.pdf)

 

Zdjęcie przedstawia profesora Tomasza Ciacha

Bioinżynieria

Kierownik specjalności: prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach

Studenci specjalności uzyskują szczegółową wiedzę dotyczącą projektowania i prowadzenia procesów przemysłowych realizowanych z udziałem mikroorganizmów i substancji pochodzenia biologicznego. W wyniku przebiegu tych procesów produkowane są w skali przemysłowej substancje białkowe, enzymy, farmaceutyki, szczepionki, przeciwciała, a także produkty spożywcze. Absolwenci posiadają umiejętności prowadzenia procesów biotechnologicznych w skali przemysłowej, projektowania bioreaktorów i procesów przemysłowych stosowanych do wytwarzania bioproduktów oraz pracy badawczej z mikroorganizmami i substancjami bioaktywnymi. Ponadto absolwenci mają kwalifikacje niezbędne do projektowania i prowadzenia procesów wytwarzania farmaceutyków i produktów biomedycznych.  Studia II stopnia - 2023 - BIO (.pdf)

 

Zdjęcie przedstawia profesora Tomasza Sosnowskiego

Inżynieria Układów Rozproszonych

Kierownik specjalności: prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski

Studenci specjalności uzyskują szczegółową wiedzę dotyczącą występowania, obliczania oraz zastosowania układów rozproszonych (mikro- i nanodyspersyjnych) w różnorodnych zagadnieniach inżynierii procesowej i ochrony środowiska,  a także w wybranych  zagadnieniach związanych z wpływem dyspersji na organizm (jako zanieczyszczenia albo nośniki leków). Program studiów jest powiązany z bieżącą działalnością naukową i techniczną pracowników Wydziału, w którą studenci zostają włączeni w trakcie studiów (research-based education). Absolwenci posiadają umiejętność projektowania procesów, w których występuje faza rozproszona (m.in. wytwarzanie dyspersji, ich rozdzielanie, zastosowanie w inżynierii produktu, ochronie środowiska i zdrowia); mają również znajomość działania i obsługi nowoczesnej aparatury badawczo-pomiarowej do określania właściwości układów dyspersyjnych.  Studia II stopnia - 2023 - IUR (.pdf)

 

Zdjęcie przedstawia profesora Pawła Gierycza

Inżynieria Produktów Nanostrukturalnych

Kierownik specjalności: prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz

Studenci specjalności uzyskują szczegółową wiedzę dotyczącą projektowania i prowadzenia procesów wytwarzania nanostruktur użytecznych w przemyśle przetwórczym i medycynie. W wyniku przebiegu tych procesów produkowane są w skali przemysłowej nanokatalizatory, rusztowania kostne, zaawansowane materiały grafenowe i ich pochodne. Absolwenci posiadają umiejętności prowadzenia procesów wytwarzania zaawansowanych materiałów nanostrukturalnych w skali przemysłowej, projektowania takich materiałów oraz realizacji procesów ich wytwarzania.  Więcej informacji o specjalności (.pdf)

 

Zdjęcie przedstawia profesora Andrzeja Stankiewicza

Green Technologies in Chemical Engineering (studia po angielsku)

[dostępna od roku akademickiego 2023/2024]

Kierownik specjalności: prof. dr inż. Andrzej Stankiewicz

Absolwenci po ukończeniu programu GTCE posiadają podstawową i praktyczną wiedzę z zakresu rozwoju, projektowania i eksploatacji nowoczesnych procesów chemicznych ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. Posiadają biegłość we wdrażaniu chemicznego i fizycznego przetwarzania surowców w użyteczne formy zaawansowanych produktów rynkowych przy minimalizacji obciążenia środowiska. W szczególności absolwenci:

  • mają szczegółową wiedzę na temat nowoczesnych urządzeń i procesów chemicznych oraz posiadają umiejętność opisu i matematycznego modelowania przebiegu tych procesów;
  • znają zasady projektowania urządzeń przemysłowych i instalacji procesowych z uwzględnieniem metod matematycznej analizy ekonomiki procesów produkcyjnych; 
  • znają podstawowe metody cyfryzacji procesów, potrafią stosować metody komputerowego wspomagania projektowania (CAD/CFD) oraz planować i prowadzić prace badawczo-rozwojowe z wykorzystaniem zdigitalizowanych systemów kontrolno-pomiarowych;
  • znają nowatorskie technologie intensyfikacji procesów oraz zasady zrównoważonego rozwoju w przemyśle, ze szczególnym uwzględnieniem surowców odnawialnych i przetwórstwa opartego na energii odnawialnej (zielone paliwa, elektryfikacja);
  • potrafią samodzielnie prowadzić i zarządzać złożonymi projektami w przemyśle przetwórczym.

Uzyskane wykształcenie pozwala absolwentom na podjęcie samodzielnej pracy w zakresie tworzenia, modernizacji, optymalizacji i wdrażania nowych procesów w branży chemicznej, petrochemicznej, farmaceutycznej, spożywczej i kosmetycznej. Pozwala im również na rozwój kariery menedżerskiej lub na podążanie ścieżką rozwoju naukowego poprzez przystąpienie do programu doktoranckiego.

-------------------------

Studia magisterskie II stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i rozpoczynają się w semestrze letnim.

Dla studentów z niepełnosprawnościami służymy wsparciem w realizacji procesu dydaktycznego dostosowywanego do indywidualnych potrzeb. W tym zakresie współdziałamy z Sekcją ds. Osób z Niepełnosprawnościami działającą w ramach Biura Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Więcej informacji tutaj.