Studia II stopnia

Zasady przyjęć na studia stacjonarne II stopnia na Wydziale IChiP w roku akademickim 2022/2023

Kierunek studiów: Inżynieria Chemiczna i Procesowa

1. Na WIChiP PW prowadzone są studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa rozpoczynające się od semestru letniego i trwające 1,5 roku (trzy semestry).

2. O przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia mogą ubiegać się:

 • absolwenci 7-semestralnych akredytowanych studiów inżynierskich na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa posiadający tytuł zawodowy inżyniera, 
 • absolwenci 7-semestralnych akredytowanych studiów inżynierskich o zbliżonym zakresie programowym (Technologia chemiczna, Biotechnologia, Inżynieria Materiałowa, Ochrona Środowiska, Inżynieria Środowiska i podobne) posiadający tytuł zawodowy inżyniera, jeżeli będą mogli uzyskać dyplom ukończenia studiów II stopnia na WIChiP PW po uzupełnieniu programu o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS. Przy większych różnicach programowych Dziekan może wskazać przedmioty do uzupełnienia przez kandydata przed przyjęciem na studia II stopnia.
 • absolwenci 6-semestralnych akredytowanych studiów I stopnia z tytułem zawodowym licencjata po ukończeniu kierunków technicznych. W tym przypadku kandydaci są zobowiązani do zaliczenia dodatkowych zajęć w wymiarze 30 ECTS przed przyjęciem na studia II stopnia.
 • inni kandydaci, których kompetencje, uzyskane dotychczas w sposób formalny, pozaformalny lub nieformalny, oceni Komisja jako rokujące uzyskanie kompetencji wymaganych dla wydania dyplomu, po uzupełnieniu programu o dodatkowe przedmioty w wymiarze nie większym niż 30 punktów ECTS.

3. Kandydaci na studia stacjonarne II stopnia na WIChiP PW mają obowiązek zarejestrowania się w systemie rekrutacyjnym PW na stronie www.zapisy.pw.edu.pl. Podczas wpisywania zgłoszenia należy dołączyć zdjęcie (najlepiej formalne - zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach 35x45 mm) w wersji elektronicznej w formacie jpg.

4. Zgłoszenia internetowe kandydatów będą przyjmowane w terminie 9 stycznia - 2 lutego 2024 r.

Zgłoszenie zostanie ostatecznie zatwierdzone w systemie po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej na indywidualnym koncie kandydata.

5. Po dokonaniu wpłaty kandydaci muszą złożyć wymagane dokumenty w Dziekanacie studiów II stopnia w terminie do 12 lutego 2024 r.:

 • podanie o przyjęcie na studia II stopnia (do pobrania w dziekanacie lub na stronie www),
 • CV (życiorys),
 • zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z zobowiązaniem do dostarczenia oryginału dyplomu w późniejszym terminie (do pobrania w dziekanacie lub na stronie www) lub kopia dyplomu inżynierskiego wraz z suplementem,
 • dokument tożsamości (do wglądu),
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • dokumenty poświadczające odbycie kursów i/lub uzyskania innych osiągnięć naukowo-dydaktycznych (nieobowiązkowe).

Kandydaci, którzy aplikując na studia II stopnia, kontynuują studia na WIChiP PW i nie odebrali dotychczas dokumentów z Biura Ewidencji Studentów PW, po zarejestrowaniu się i zaznaczeniu w portalu rejestracyjnym opcji kontynuacji studiów oraz po dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, składają jedynie:

 • podanie o przyjęcie na studia II stopnia (do pobrania w dziekanacie lub na stronie www),
 • zaświadczenie o ukończeniu studiów wraz z zobowiązaniem do dostarczenia oryginału dyplomu w późniejszym terminie (do pobrania w dziekanacie lub na stronie www),
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
 • dokumenty poświadczające odbycie kursów i/lub uzyskania innych osiągnięć naukowo-dydaktycznych (nieobowiązkowe).

Kserokopie oryginałów dokumentów zostaną poświadczone przez przyjmujących dokumenty współpracowników Komisji Rekrutacyjnych za zgodność z oryginałem. Oryginały potrzebne są jedynie do wglądu. 

UWAGA! Nie należy wysyłać dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Niezłożenie dokumentów w określonym terminie, bez względu na powód, oznacza rezygnację z podjęcia studiów, na które kandydat został zakwalifikowany w danym etapie przyjęć. 

6. Miejsce składania dokumentów - Dziekanat studiów II stopnia WIChiP PW, ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa, pok. 179, tel. 22 234 6509, email: karolina.kula@pw.edu.pl.

7. Limit przyjęć na studia II stopnia wynosi 80 miejsc. Poszczególne specjalności studiów II stopnia będą uruchamiane dla grup min. 15 osób.

8. Kwalifikacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie wyniku studiów I stopnia. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ponadto:

 • analizę dokumentów złożonych przez kandydatów,
 • rozmowę kwalifikacyjną (dla kandydatów spoza WIChiP PW).

9. Lista osób przyjętych na studia II z podziałem na specjalności zostanie ogłoszona nie później niż na pięć dni przed rozpoczęciem zajęć na semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023, tj. do 16 lutego 2023 r.

Podanie o przyjęcie na studia II stopnia w przypadku kontynuacji nauki na WIChiP PW

Pobierz plik (pdf, 172,58 kB)

Podanie o przyjęcie na studia II stopnia dla pozostałych kandydatów

Pobierz plik (pdf, 169,13 kB)

Zobowiązanie absolwenta do dostarczenia oryginału dyplomu w późniejszym terminie

Pobierz plik (pdf, 116,02 kB)