Seminaria wydziałowe

W każdym semestrze Wydział organizuje cykl seminariów, na których są prezentowane

  • dokonania naukowe pracowników i doktorantów Wydziału,
  • wykłady zaproszonych gości.

Seminaria odbywają się w gmachu Wydziału w audytorium AII, we wtorki o godzinie 9:15. Czas trwania seminarium: 45 minut. Zapraszamy wszystkich chętnych - wstęp wolny. 
Ze względu na ograniczoną pojemność audytorium, większe grupy powinny wcześniej zgłosić chęć uczestnictwa na adres: oferta.ichip@pw.edu.pl.

Program seminariów w semestrze letnim 2023/2024

termin tytuł prezentacji i wykładowca język
05.03.2024

Struktura i wytrzymałość aglomeratów cząstek TiO2

mgr inż. Radosław Krzosa

Zastosowanie obliczeniowej mechaniki płynów oraz druku 3D w analizie miażdżycy występującej w tętnicach szyjnych i wieńcowych

mgr inż. Krystian Jędrzejczak

polski
12.03.2024

A Role for Chemical Engineers in Systems Approaches to Physiology and Clinical Medicine

prof. David Bogle (University College London)

angielski
09.04.2024 Spotkanie prekandydata na Dziekana z pracownikami, doktorantami i studentami Wydziału polski
16.04.2024 Wykład plenarny w ramach konferencji EYEC angielski
07.05.2024

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w inżynierii chemicznej

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga

 
14.05.2024

Możliwości wykorzystania plazmowych technik inżynierii powierzchni do kształtowania właściwości funkcjonalnych polimerowych materiałów filtracyjnych

dr inż. Joanna Kacprzycka-Gołacka (Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji (Radom)

polski
21.05.2024

Lokalny Ośrodek Projektowy InTeCh (WIChiP + WCh)

dr inż. Bartosz Nowak

polski
04.06.2024

Wykorzystanie obliczeniowej mechaniki płynów do modelowania reaktora suchego reformingu metanu w procesie produkcji eteru dimetylowego

dr inż. Michał Lewak

polski
11.06.2024

Zasiedlanie protez naczyń krwionośnych komórkami

mgr inż. Iwona Łopianiak

Otrzymywanie nanocząstek z ε-polikaprolaktonu - ocena właściwości fizykochemicznych oraz ich akumulacji w komórkach zwierzęcych

mgr inż. Ewa Rybak

polski

Program seminariów w semestrze zimowym 2023/2024

termin tytuł prezentacji i wykładowca język
17.10.2023

Transport i depozycja cząstek aerozolowych w filtrach włókninowych

Dr inż. Anna Jackiewicz-Zagórska

polski
21.11.2023

Rola inżynierii chemicznej i procesowej w projektowaniu technologii elektrolitycznych do produkcji wodoru

Dr inż. Zuzanna Bojarska

polski
5.12.2023

Zastosowanie modeli teoretycznych połączonych z obliczeniową mechaniką płynów do przewidywania przebiegu złożonych procesów inżynierii chemicznej i bioinżynierii

Prof. dr hab. inż. Łukasz Makowski

polski
9.01.2024

Bioreaktory z mieszaniem typu wave - charakterystyka i zastosowania

Dr inż. Kamil Wierzchowski

polski

Program seminariów w semestrze letnim 2022/2023

termin tytuł prezentacji i wykładowca język
07.03.2023

Nowe powłoki termoizolacyjne do okien - aspekty inżynierskie, ekonomiczne i ekologiczne

Dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka

polski
21.03.2023

Wykorzystanie jedno- i wielowarstwowych filtrów włókninowych do oczyszczania gazów    z cząstek zawieszonych stałych i ciekłych

Mgr inż. Mateusz Kamiński

angielski
04.04.2023

Emulsje wielokrotne w procesach chemicznych, biomedycznych i ochronie środowiska

Prof. ucz. dr hab. inż. Ewa Dłuska

polski
16.05.2023

Sprawozdanie ze stażu naukowego w Ann Arbor, MI, USA

Dr inż. Michał Wojasiński

polski
23.05.2023

Sprawozdania z grantów dziekańskich:

Modelowanie CFD i badania doświadczalne dotyczące nowatorskiego układu kanałów dystrybuujących reagenty w ogniwie paliwowym zasilanym kwasem mrówkowym

Mgr inż. Monika Jałowiecka

Charakterystyka właściwości naturalnego haloizytu oraz opracowanie metod jego oczyszczania pod kątem uzyskania odpowiednich parametrów strukturalnych i sorpcyjnych

Mgr inż. Michał Stor

polski
06.06.2023

Sprawozdania z grantów dziekańskich:

Opracowanie metody optycznej do wyznaczania czasu mieszania w bioreaktorze single-use z wykorzystaniem technik komputerowej analizy obrazu

Mgr inż. Mateusz Bartczak

Otrzymywanie nanocząstek polisacharydowych z kontrolowanym wydzielaniem do podawania leków przeciwnowotworowych

Mgr inż. Mateusz Młynek

 

Program seminariów w semestrze zimowym 2022/2023

termin tytuł prezentacji i wykładowca język
18.10.2022

Spotkanie informacyjne z pracownikami wydziału (on-line)

Prof. Marek Henczka, Dziekan WIChiP PW

polski
15.11.2022

Unconventional catalysts and reactors in decarbonization

Prof. Andrzej Stankiewicz

angielski
22.11.2022

Nowe powłoki termoizolacyjne do okien - aspekty inżynierskie, ekonomiczne i ekologiczne

Dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka

Seminarium odwołane - przesunięte na semestr letni

polski
6.12.2022

Inżynieria tkankowa protez naczyniowych - sprawozdanie ze stażu naukowego Section of Experimental Oncology  and Nanomedicine, FAU Erlangen

Dr inż. Beata Butruk-Raszeja

polski
17.01.2023

Emulsje wielokrotne w procesach chemicznych, biomedycznych i ochronie środowiska

Prof. Ewa Dłuska - seminarium odwołane. Zostanie wygłoszone w semestrze letnim 2022/2023.

polski
24.01.2023

Synteza płomieniowa nanocząstek SnO2 domieszkowanych Pd do zastosowań w chemirezystancyjnych czujnikach gazów

Dr inż. Katarzyna Jabłczyńska

polski

Program seminariów w semestrze letnim 2021/2022

(stacjonarnie lub w trybie on-line: platforma MS-TEAMS, Zespół: Seminaria Wydziałowe WIChiP PW)

termin tytuł prezentacji i wykładowca język
22.03.2022

Sprawozdania ze zrealizowanych grantów dziekańskich w roku 2021:

1. Badania doświadczalne i modelowanie matematyczne nowych zastosowań ekstrakcji nadkrytycznej

mgr inż. Piotr Cendrowski

2.Obliczenia numeryczne pracy reaktora do syntezy amoniaku

mgr inż. Mariusz Tyrański

polski

5.04.2022

od godz. 9:00

1. Light-responsive and injectable biomaterials for drug delivery (wykład plenarny w ramach konferencji EYEC)

dr inż. Paweł Nakielski, IBIB PAN + Biotech Managment Consulting Sp. z o. o.

2. Możliwość wysłuchania referatów sekcyjnych w ramach X konferenji EYEC (9:30-10:00)

angielski
17.05.2022

Sprawozdania ze zrealizowanych grantów dziekańskich w roku 2021:

1.Hemozgodność struktur nano/mikrowłóknistych

mgr inż. Iwona Łopianiak

2. Badanie rozpuszczalności tlenu w emulsjach perfluorowanych

mgr inż. Wojciech Frąckowiak

polski
7.06.2022

Komercjalizacja 2022

Anna Rogowska, Tomasz Poczęsny, Łukasz Sztern - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW 

polski

Program seminariów w semestrze zimowym 2021/2022

(w trybie on-line: platforma MS-TEAMS, Zespół: Seminaria Wydziałowe WIChiP PW)

termin tytuł prezentacji i wykładowca język
16.11.2021

Człowiek jest z elektrolitu a serce to antena. Konsekwencje dla procesów biotechnologicznych

dr hab. inż. Teodor Buchner, Wydział Fizyki PW

polski
18.01.2022

Inżynieria struktur zol-żel oraz jej zastosowanie w modyfikacji włóknin filtracyjnych

mgr inż. Bartosz Nowak

polski
01.02.2022

Prezentacja inicjatywy Klastra Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych

Tomasz Gutkowski, Piotr Popik, SzZTChiM

polski

 

Program seminariów w semestrze letnim 2020/2021

(w trybie on-line: platforma MS-TEAMS, Zespół: Seminaria Wydziałowe WIChiP PW

termin tytuł prezentacji i wykładowca język
23.03.2021

Synteza płomieniowa kompozytowych nanocząstek CuO/Ag - sprawozdanie ze stażu w Particle Technology Laboratory, ETH Zürich

dr inż. Katarzyna Jabłczyńska

polski
20.04.2021 wykład w ramach konferencji EYEC
  (uwaga - od godziny 11:00link do programu konferencji 
angielski
18.05.2021

Nanomaterials – from nano-design  to applications

dr Jakub Trzciński 

angielski
15.06.2021

Nano-photocatalysts for sustainable hydrogen production

dr inż. Karol Ćwieka

angielski

 

 

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, seminaria w semestrze zimowym 2020/2021 nie były organizowane.

 

 

Program seminariów w semestrze letnim 2019/2020

 

UWAGA - w związku z Zarządzeniem Rektora PW seminaria wydziałowe zaplanowane w okresie 17.03.2020 r. - 10.06.2020 r. są odwołane. 

 

termin tytuł prezentacji i wykładowca język
10.03.2020

Wpływ wybranych parametrów na przebieg kondensacji oraz końcową strukturę aerożelu*

mgr inż. Nina Borzęcka

 

Badanie procesu filtracji nanocząstek w polimerowych materiałach filtracyjnych wytwarzanych techniką rozdmuchu stopionego polimeru*

mgr inż. Łukasz Werner

polski
17.03.2020

Informacje nt. przebiegu wyborów władz PW na kadencję 2020-2023

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal, Przewodniczący WKW

polski
24.03.2020

Opis powstawania, wytwarzanie i przykłady aplikacji syntetycznych nanoczastek MoS2

mgr inż. Michał Wojtalik

polski
7.04.2020

Otrzymywanie nanocząstek poliakprolaktonowych metodą precypitacji w układzie mikroprzepływowym*

mgr inż. Ewa Rybak

 

Wytwarzanie układów hybrydowych włóknina polimerowa – nanocząstki*

dr inż. Katarzyna Jabłczyńska

polski
21.04.2020

Wykład w ramach konferencji EYEC

 

polski
5.05.2020

Badanie pirolizy odpadów tworzyw sztucznych*

mgr inż. Tomasz Kotkowski

polski
19.05.2020

Fibrous filters modified with aerogel structure for improvement of oil mist separation

mgr inż. Bartosz Nowak

angielski
 2.06.2020

Zastosowanie obliczeniowej mechaniki płynów do modelowania pracy serca z uwzględnienie powikłań typu okołozastawkowe przecieki krwi*

dr inż. Krzysztof Wojtas

polski
9.06.2020

Analiza kosztów i optymalizacja procesów ekstrakcji nadkrytycznej – wybrane zagadnienia*

dr inż. Jan Krzysztoforski 

polski

 

 

ARCHIWUM SEMINARIÓW:

 

Program seminariów w semestrze zimowym 2019/2020

 

termin tytuł prezentacji i wykładowca język
15.10.2019

Nowelizacja zasad regulaminu studiów w PW. Ocena programowa PKA studiów na kierunku „Inżynieria chemiczna i procesowa” w roku 2020

Prof. dr hab. inż. Marek Henczka, Prodziekan ds. Nauczania

polski
5.11.2019

Badania procesów sorpcji-desorpcji dla materiałów węglowych *

mgr inż. Tomasz Kotkowski

polski
12.11.2019

Nowe zasady ewaluacji jakości działalności naukowej prowadzonej w latach 2017-2020

Prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski, Prodziekan ds. Nauki

polski
19.11.2019

Indeksowanie i promowanie dorobku naukowego

mgr Iwona Socik, Biblioteka Główna PW

polski
3.12.2019

Bezpieczeństwo syntezy i użytkowania związków z ugrupowaniami eksplozoforowymi

Dr inż. Tomasz Gołofit, Wydział Chemiczny PW

polski
10.12.2019

Nanokompozytowe struktury półprzewodnik-metal do fotokatalitycznej waloryzacji biomasy i oczyszczania wody z zanieczyszczeń organicznych

dr inż. Kamil Czelej, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

polski
7.01.2020

Otrzymywanie implantów polimerowo-ceramicznych metodą druku 3D *

mgr inż. Rafał Podgórski

polski
14.01.2020

Mikro- i mezoporowate materiały węglowe otrzymywane z odpadowych tworzyw polimerowych

dr hab. inż. Grzegorz Makomaski, WBMiP PW, Płock

polski

(* - sprawozdanie z grantu dziekańskiego)

 

 

Program seminariów w semestrze letnim 2018/2019

 

termin tytuł prezentacji i wykładowca język
12.03.2019  Seminarium odwołane z powodu choroby prelegenta  
19.03.2019

Adsorpcja reaktywna – integracja procesów z możliwością mikrofalowej intensyfikacji na etapie regeneracji adsorbentów

dr inż. Robert Cherbański 

polski
2.04.2019

Badanie procesu kleikowania i enzymatycznej hydrolizy skrobi w aparacie z przepływem Couette-Taylora

dr inż. Robert Hubacz

polski
9.04.2019

Process intensification: chances & barriers for process retrofitting 

(wykład plenarny w ramach konferencji EYEC)

 

dr inż. Magda H. Barecka,TU Dortmund (RFN)

angielski
7.05.2019

Syngas, methanol, ammonia, melamine, fertilisers - Casale’s technologies for today and future markets

dr  Ermanno Filippi and dr Michał Białkowski, CASALE SA (Lugano, Szwajcaria)

angielski
14.05.2019

Krótkokanałowe reaktory strukturalne

dr hab. inż. Andrzej Kołodziej, Politechnika Opolska/IChiP PAN (Gliwice)

polski
21.05.2019

Sprawozdanie ze stażu w ETH Zurich

dr hab. inż. Jakub Gac

polski
11.06.2019 Szkolenie dla pracowników Wydziału z systemu USOS polski

(* - sprawozdanie z grantu dziekańskiego realizowanego w r. 2018)

 

 

 

Program seminariów w semestrze zimowym 2018/2019

termin tytuł prezentacji i wykładowca język
16.10.2018

Optymalizacja wybranych procesów inżynierii chemicznej z dyspersją wzdłużną

dr inż. Artur Poświata

polski
23.10.2018 nie ma seminarium  - są dwie publiczne obrony doktoratów (godz. 12:00 i 14:00) polski
6.11.2018

Układy adsorpcji zmiennociśnieniowej w hybrydowym procesie separacji CO2

dr inż. Marek Tańczyk, IICh PAN, Gliwice

polski
13.11.2018

Label-free bioanalysis based on Whispering Gallery Modes: Fluorescent beads as microsensors

mgr inż. Mateusz Olszyna, Surflay Nanotec GmbH, Berlin

polski
20.11.2018

Aerozole w inżynierii chemicznej

dr hab. inż. Arkadiusz Moskal, prof. PW 

polski
4.12.2018

Zastosowanie płynów w stanie nadkrytycznym w procesach przemysłu przetwórczego

dr hab. inż. Marek Henczka, prof. PW

polski
11.12.2018

Rekonstrukcja nieliniowej dynamiki układów stochastycznych na podstawie danych pomiarowych

dr hab. inż. Jakub Gac

polski
8.01.2019

Zastosowanie techniki rozpyłowej w procesie wytwarzania funkcjonalnych cząstek proszków o potencjalnym wykorzystaniu w terapii inhalacyjnej

mgr inż. Katarzyna Jabłczyńska

polski
15.01.2019

Zastosowania inżynierii chemicznej w medycynie

dr hab. inż. Tomasz Ciach, prof. PW 

 

polski
22.01.2019

Badanie dynamiki sprawności separacji i depozycji cieczy podczas filtracji mgły olejowej na wielowarstwowych filtrach włókninowych *

mgr inż. Mateusz Kamiński

polski

(* - sprawozdanie z grantu dziekańskiego realizowanego w r. 2018)

 

 

Program seminariów w semestrze letnim 2017/2018

 

termin tytuł prezentacji i wykładowca język
13.03.2018

Zintegrowany proces reaktywnej adsorpcji*

mgr inż. Tomasz Kotkowski  

 

Badanie wpływu dodatku wybranych metali przejściowych na właściwości katalizatorów reakcji redukcji tlenu w niskotemperaturowych ogniwach paliwowych*

dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka 

polski
20.03.2018

Procesy modyfikacji powierzchni stalowych przeznaczonych do kontaktu z krwią

mgr inż. Paulina Trzaskowska

polski
10.04.2018

Informacje dotyczące ustawy 2.0 oraz parametryzacji

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga

polski
17.04.2018

Inżynieria rusztowań tkankowych otrzymywanych w procesie rozdmuchu roztworu polimeru

mgr inż. Michał Wojasiński

polski
8.05.2018

Poza klasyczną teorię filtracji - transport, depozycja i reemisja cząstek stałych w filtrach wgłębnych

dr inż. Rafał Przekop

polski
15.05.2018

Proces wymiany masy substancji leczniczej w układzie nośnik leku – komórki nowotworowe, analiza dostępnych modeli i weryfikacja doświadczalna*

mgr inż. Agata Metera

polski
22.05.2018

Modyfikacja aerożelem na bazie MTMS filtrów polipropylenowych do usuwania mgły olejowej

mgr inż. Bartosz Nowak

polski
5.06.2018

Aplikacja bilansu populacji i równania Naviera-Stokesa do opisu wymiany masy w układzie rotor-stator

mgr inż. Michał Kotowicz

polski
12.06.2018

Wytwarzanie cząstek nanostrukturalnych dla katalizy

prof. dr hab. inż. Leon Gradoń

polski

(* - sprawozdanie z grantu dziekańskiego realizowanego w r. 2017)

 

 

 

Program seminariów w semestrze zimowym 2017/2018

 

termin tytuł prezentacji i wykładowca język
10.10.2017

Termodynamika i procesy transportowe w ogniwach paliwowych

mgr inż. Marcin Błesznowski, Instytut Energetyki (Warszawa)

polski
17.10.2017

Reorganizacja depozytów filtracyjnych podczas jednoczesnego usuwania cząstek stałych i ciekłych ze strumienia gazu

dr hab. inż. Jakub Gac

polski
7.11.2017

Sprawozdanie ze stażu naukowego w Auckland University of Technology w Nowej Zelandii

dr inż. Piotr Grzybowski

polski
14.11.2017

Oddziaływanie wdychanych cząstek na układ oddechowy  – wybrane aspekty fizykochemiczne

mgr inż. Katarzyna Kramek-Romanowska

polski
21.11.2017

Pod skalistą skórą na pustyni Atakama: ostatnie schronisko życia

dr Jacek Wierzchos, Spanish National Research Council (Madryt)

polski
5.12.2017

Rozdzielanie emulsji ciecz-ciecz z wykorzystaniem włókninowych struktur koalescencyjnych

dr inż. Andrzej Krasiński

polski
12.12.2017

Bilanse populacji – sformułowanie i rozwiązania

mgr inż. Grzegorz Tyl

polski
9.01.2018

Wpływ modyfikacji membran polipropylenowych na ich morfologię, właściwości hydrodynamiczne oraz właściwości separacyjne  

mgr inż. Karolina Kotra-Konicka

polski
16.01.2018

Badanie metod otrzymywania nanokryształów organicznych w układach mikroprzepływowych*

mgr inż. Piotr Kowalczyk

 

Modelowanie procesu wymiany masy w układach dwufazowych ciecz-ciecz*

mgr inż. Mateusz Mańkowski

polski
23.01.2018

Wpływ właściwości wybranych leków inhalacyjnych na ich depozycję  i oddziaływanie z powierzchnią płuc*

mgr inż. Katarzyna Dobrowolska

 

Modelowanie makromolekuł przy wykorzystaniu metod dynamiki molekularnej*

mgr inż. Urszula Michalczuk

polski

(* - sprawozdanie z grantu dziekańskiego realizowanego w r. 2017)

 

 

 

Program seminariów w semestrze letnim 2016/2017

 

termin tytuł prezentacji i wykładowca język
7.03.2017

Analytical Assays for Microfluidic Diagnostics

Mgr Paweł Dębski, Instytut Chemii Fizycznej PAN

angielski
14.03.2017

Synthesis and Characterization of Hybrid Nanocomposite Membranes for Environment and Energy Applications

Simona Filice, University of Catania (Włochy)   

angielski
21.03.2017

Interfacial phenomena: old equations - new insights

Prof. Avi Marmur, Technion, Haifa (Izrael)

angielski
4.04.2017

Spotkanie informacyjne Społecznego Inspektora Pracy 

Dr inż. Katarzyna Dąbkowska

polski
11.04.2017

Wytwarzanie i charakteryzowanie membran do przemysłowego rozdzielania mieszanin gazowych oraz modelowanie wybranych procesów prowadzonych z ich udziałem

Dr inż. Maciej Szwast

polski
25.04.2017

Artificial Membranes for Life Sciences: Lessons Learnt from Dialysis Applications

(wykład plenarny w ramach konferencji EYEC)

Prof. Jörg Vienken, University of Applied Sciences (THM), Giessen (RFN) 

angielski
9.05.2017

Badania użyteczności struktur porowatych wytworzonych metodą spieniania przy użyciu płynów w stanie nadkrytycznym do zastosowań biomedycznych*

Mgr inż. Katarzyna Tarabasz-Kosowska

 

Wytwarzanie grafenu płatkowego domieszkowanego azotem*

Dr inż. Artur Małolepszy

polski
16.05.2017

Maksymalizacja stężenia produktu reakcji w reaktorach przepływowych z dyspersją osiową

Dr inż. Artur Poświata

polski
23.05.2017

Emulsje: reologia i wymiana masy

Prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga

polski
6.06.2017

Model CFD początkowej fazy działania katalitycznego rekombinatora wodoru

Dr hab. inż. Antoni Rożeń

polski
13.06.2017

Badania empiryczne i modelowanie CFD trójfazowego reaktora katalitycznego ze złożem stacjonarnym

Dr Daniel Janecki 

polski
20.06.2017

Heterogeneous Nucleation on Nanoparticles and Microscopic Contact Angle

Prof. Paul Wagner, Vienna University (Austria)

angielski

* - sprawozdanie z grantu dziekańskiego

 

 

 

 

Program seminariów w semestrze zimowym 2016/2017

 

termin tytuł prezentacji i wykładowca język
18.10.2016

Introduction to patents in Europe – the European Patent Office

Dr.-Ing. Daniel Closa, European Patent Office, Monachium 

angielski
25.10.2016

Corrosion and its control in oil and gas production

Prof. Yves Gunaltun, TOTAL (Francja) 

angielski
8.11.2016

50 years of education in biological and medical physics and engineering at MIPT.
Selected current research** 

Prof. Valeriy Zaiko and students** from Department of Physics
of Living Systems, Moscow Institute of Physics and Technology

angielski
22.11.2016

Piroliza zużytych opon samochodowych - badania laboratoryjne i modelowanie procesu

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga

polski
29.11.2016

Wpływ sił adhezji na sprawność depozycji cząstek w filtrach włókninowych

Dr inż. Anna Jackiewicz, Dr inż. Rafał Przekop

polski
6.12.2016

High temperature membranes in power generation – solid oxide fuel cells (SOFC) and oxygen transport membranes (OTM)

Dr inż. Jakub Kupecki, Instytut Energetyki, Warszawa

angielski
13.12.2016

Porównanie działania reaktora adsorpcyjnego i chromatograficznego*

Mgr inż. Anna Ostaniewicz-Cydzik

polski
20.12.2016

Modelowanie i badania doświadczalne podsiatkowej wariancji stężenia dla płynów o różnej wartości liczby Schmidta*

Mgr inż. Krzysztof Wojtas

polski
10.01.2017

Problem temperatury w procesach z wykorzystaniem ciepła pozyskiwanego z promieniowania słonecznego na terenie Polski

Dr inż Piotr Kuran

polski
17.01.2017

Samoorganizacja mikronowych oraz submikronowych cząstek w parującej kropli*

Mgr inż. Katarzyna Jabłczyńska

 

Modele makroskopowe opisujące proces filtracji wgłębnej wody w czasie obładowywania filtra*

Mgr inż. Ewa Sikorska

polski
24.01.2017

Badania nad detekcją prątków gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis) w układzie mikroprzepływowym wykorzystującym zjawisko powierzchniowego rezonansu plazmonowego*

Mgr inż. Maciej Trzaskowski

 

Badania adsorpcji białek na powierzchni emulsyjnych nośników substancji czynnej – analiza i dobór techniki pomiarowej*

Mgr inż. Agata Metera

 

(* - sprawozdanie z grantu dziekańskiego realizowanego w r. 2016)

 

(**): Krótkie prezentacje:

1. Tatiana Levina:  Development of technology of manufacturing polymeric and lipid microparticles for peptides encapsulation.

2.Vladimir Kozlov: The modeling of anatomical and morphological space to fit the pump of children's VAD.

3. Roman Demichov: The study of the behavior of biodegradable particles in mice bodies with magnetometric methods.

 

 

 

 

Program seminariów w semestrze letnim 2015/2016

 

 

termin tytuł prezentacji i wykładowca język
8.03.2016

Procesy (bio)reaktorowe sprzężone z separacją membranową

Dr hab inż. Anna Trusek-Hołownia, prof. Politechniki Wrocławskiej

polski
15.03.2016

Wpływ dodatku krioprotektantów na stabilność emulsji wielokrotnych*

Dr inż. Agnieszka Markowska-Radomska

polski
22.03.2016

Prezentacja bieżącej działalności Koła Naukowego WIChiP PW

Studenci Koła Naukowego WIChiP PW

polski
5.04.2016

Aerozolowe nośniki substancji wziewnych - wyzwania dla inżynierii chemicznej

Dr hab. inż. Tomasz Sosnowski, prof. PW

polski
12.04.2016

Zjawiska transportu kropel cieczy w strukturach włókninowych

Dr inż. Jakub Gac

polski
19.04.2016

Wytwarzanie i właściwości mezoporowatych materiałów węglowych (pian węglowych)              z wykorzystaniem grafenu płatkowego

Dr Andrzej Szczurek, Institut Jean Lamour University of Lorraine, Nancy, Francja

polski
26.04.2016 Nie ma seminarium - termin zarezerwowany w kalendarzu wyborczym  
10.05.2016

Elektrokatalizatory do ogniw paliwowych zasilanych kwasem mrówkowym

Dr inż. Artur Małolepszy

polski
17.05.2016

Zjawiska przenoszenia w procesach oczyszczania membran polimerowych przy użyciu płynów w stanie nadkrytycznym 

Mgr inż. Jan Krzysztoforski

polski
24.05.2016

Niekatalityczna metoda redukcji tlenków azotu SNCR - rozwiązanie dla kotłów o małej mocy

Dr inż. Roman Krzywda

polski
31.05.2016

Funkcjonalizacja i modyfikacja nanorurek węglowych na potrzeby nanotechnologii

Dr Leszek Stobiński

polski
7.06.2016

Komercjalizacja wyników badań naukowych

Dr hab. inż. Tomasz Ciach, prof. PW

polski

 

(* - sprawozdanie z grantu dziekańskiego realizowanego w r. 2015)

 

 

Program seminariów w semestrze zimowym 2015/2016

 

 

termin tytuł prezentacji i wykładowca język
20.10.2015

Przenoszenie ciepła w poziomych wymiennikach gruntowych

dr hab. inż. Krzysztof Kupiec, prof. PK, Politechnika Krakowska 

polski
27.10.2015

Mieszalnik typu rotor-stator: efektywność energetyczna i aplikacje

Dr inż. Magdalena Jasińska

polski
3.11.2015

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW)

Anna Rogowska  - p.o. Zastępcy Kanclerza PW ds. Rozwoju

polski
10.11.2015

Anodowy tlenek aluminium: wytwarzanie, struktura i zastosowania

Dr Małgorzata Norek, Wojskowa Akademia Techniczna

polski
17.11.2015

Modelowanie adsorpcyjnego przenoszenia masy w układzie wielofazowym

Dr inż. Maciej Staszak, Politechnika Poznańska

polski
24.11.2015

Absorpcja CO2 w roztworach węglanów z dodatkiem aktywatorów aminowych

Mgr Grzegorz Bińczak, Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy

polski
1.12.2015

Modelowanie wielkowirowe złożonych procesów przebiegających w reaktorach zderzeniowych

Mgr inż. Krzysztof Wojtas

polski
8.12.2015

Pakiet SCILAB w zastosowaniach dydaktycznych i inżynierskich

Dr inż. Michał Huettner

polski
15.12.2015

Problemy eksploatacji gazu łupkowego wyzwaniem dla inżynierii chemicznej i procesowej

Dr inż. Maciej Szwast

polski
22.12.2015

Modelowanie procesu chromatografii reaktywnej dla odwracalnej reakcji estryfikacji*

Mgr inż. Anna Ostaniewicz-Cydzik

polski
12.01.2016

Wpływ parametrów oddechowych na czasowo-przestrzenny rozkład wielkości cząstek stałych emitowanych z inhalatora proszkowego DPI (Dry Podwer Inhaler) podczas inhalacji*

Mgr inż. Agata Dorosz

 

Separacja nanocząstek o różnej morfologii z powietrza przy użyciu filtrów melt-blown*

Mgr inż. Łukasz Werner

polski
19.01.2016

Badania doświadczalne zastosowania płynów w stanie nadkrytycznym w procesach wytwarzania polimerowych struktur porowatych*

Mgr inż. Katarzyna Tarabasz

 

Opracowanie nanostruktur polimerowych o gradiencie porowatości jako protez naczyń krwionośnych*

Mgr inż. Michał Wojasiński 

polski
26.01.2016 Seminarium odwołane  

 

(* - sprawozdanie z grantu dziekańskiego realizowanego w r. 2015)

 

 

 

Program seminariów w semestrze letnim 2014/2015

 

 

termin tytuł prezentacji i wykładowca język
10.03.2015 Functionalized polymeric membranes for advanced separations and beyond
Prof. Mathias Ulbricht, University of Duisburg-Essen
angielski
17.03.2015 Badania w kierunku otrzymywania cząstek proszku o złożonej strukturze
z prekursorów koloidalnych*
Mgr inż. Katarzyna Jabłczyńska
polski
24.03.2015 Spotkanie informacyjne dziekana Wydziału z pracownikami naukowo-dydaktycznymi 
i doktorantami
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga
polski
31.03.2015 Oczyszczanie gazów syntezowych i odlotowych od składników kwaśnych, zwłaszcza ditlenku węgla
Doc. dr hab. inż. Władysław Moniuk
polski
14.04.2015

Ciekłe perflourozwiązki jako efektywne nośniki gazów oddechowych i metabolitów w inżynierii bioprocesowej

Dr inż. Maciej Pilarek

polski
21.04.2015

Laboratorium Grafenowe Politechniki Warszawskiej

Dr Leszek Stobiński

polski
28.04.2015

Nature-Inspired Chemical Engineering – Pathways to Innovation and Sustainability  

Prof. Marc-Olivier Coppens, University College London 

angielski
5.05.2015

Nanocząstki polisacharydowe jako nośniki leków: otrzymywanie, separacja, właściwości fizykochemiczne i biologiczne

Mgr inż. Iga Wasiak

polski
12.05.2015

 

nie ma seminarium (zajęcia wg planu piątkowego)
 

 
19.05.2015

Wykorzystanie bilansu populacji w modelowaniu przepływów wielofazowych. Sprawozdanie ze stażu na Politechnice Turyńskiej

Prof. nzw. dr hab. inż. Wioletta Podgórska

polski
26.05.2015

Badanie mechanizmów filtracji wgłębnej wody* i sprawozdanie z zagranicznego pobytu badawczego

Mgr inż. Ewa Sztuk

polski
2.06.2015 Modelowanie zjawisk przenoszenia w materiałach porowatych - wyniki prac badawczych prowadzonych na WIChiP PW i ETH Zurich
Mgr inż. Jan Krzysztoforski
polski
9.06.2015

Ekstrakcja reaktywna kwasów karboksylowych z zastosowaniem dwutlenku węgla w stanie nadkrytycznym

Mgr inż. Małgorzata Djas

polski
16.06.2015

Application of enzymatic reactions for hydrogel-based biomedical engineering

Prof. Shinji Sakai, Osaka University

angielski

 

(* - sprawozdanie z grantu dziekańskiego realizowanego w r. 2014)

 

 

 

Program seminariów w semestrze zimowym 2014/2015

 

 

termin tytuł prezentacji i wykładowca język
21.10.2014

Nie tylko monokryształy - życie i osiągnięcia Profesora Czochralskiego w inżynierii

 i technologii chemicznej

Prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga

polski
4.11.2014

Multiscale modeling in chemical engineering: polymer self-assembly in solution

Prof. Daniele Marchisio, DISAT, Politecnico di Torino (Włochy)

angielski

18.11.2014

godz 9:00

Tomorrow energy: the challenges

Prof. Michel Valdelievre, Total University (Francja)

angielski
25.11.2014

Air quality in low energy buildings: why it is important and how do we manage it

Prof. Dainius Martuzevicius, Kaunas University of Technology  (Litwa)

angielski
2.12.2014

Metody zagospodarowania małych złóż gazu przy pomocy technologii GE

Mgr inż. Krzysztof Czopek, GE Polska

polski
9.12.2014

Wymiana masy w przepływie gaz-ciecz w mikroreaktorach

Dr inż. Paweł Sobieszuk

 

polski

 

16.12.2014

New properties of surface modified membranes

Mgr inż. Marta Bojarska

angielski
13.01.2015

Badania procesu chromatografii reaktywnej dla odwracalnej reakcji estryfikacji*

Mgr inż. Anna Ostaniewicz-Cydzik

 

Modyfikacja membran PP przy użyciu implantacji jonami argonu, helu i wodoru*

Mgr inż. Karolina Kotra-Konicka

polski
20.01.2015

Badanie układów dwufazowych ciecz-ciecz*

Dr inż. Agata Bąk

 

Ko-uwalnianie substancji aktywnych z emulsji wielokrotnych*

Dr inż. Agnieszka Markowska-Radomska 

polski
27.01.2015

 

Badanie oddziaływania modyfikowanych powierzchni stalowych ze składnikami krwi*

Mgr inż. Paulina Ziętek 

 

Mechanizm transportu chromu (III) w dwuprzenośnikowej ciekłej membranie immobilizowanej*

Mgr inż. Jakub Rajewski

polski

 

 

(* - sprawozdanie z grantu dziekańskiego)

 

 

 

 

Seminaria, które odbyły się w semestrze letnim 2013/2014

 

 

termin tytuł prezentacji i wykładowca język
18.03.2014

Filtracja nanoaerozoli w filtrach włókninowych*

Dr inż. Anna Jackiewicz

polski
25.03.2014

Repozytorium podstawą Bazy Wiedzy PW

Mgr Jolanta Stępniak, Dyrektor Biblioteki Głównej PW

polski
1.04.2014

Functional nanostructured particles

Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń

angielski
8.04.2014

Bioinżynieria – wyzwania i perspektywy

Prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach

polski
15.04.2014

Sprawozdanie ze stażu badawczego w LSRE Uniwersytetu w Porto. Badanie i modelowanie kinetyki reakcji estryfikacji akrylanu butylu

Mgr inż. Anna Ostaniewicz-Cydzik

polski
29.04.2014

Biotechnologiczna metoda otrzymywania ludzkiego czynnika krzepnięcia krwi

Mgr Anna Mazurkiewicz,Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

polski
6.05.2014

Modelowanie pracy pasywnego autokatalitycznego rekombinatora wodoru o budowie płytowej

Dr hab. inż. Antoni Rożeń

polski
13.05.2014

Zjawiska przenoszenia w procesie oczyszczania membran mikroporowatych przy użyciu płynów w stanie nadkrytycznym

Mgr inż. Jan Krzysztoforski

polski
20.05.2014

 

Separacja jonów stężonych roztworów soli na polimerowych membranach
nanofiltracyjnych

Mgr inż. Anna Kowalik-Klimczak

polski
27.05.2014

Wpływ morfologii agregatów DEP (diesel exhaust particles) na ich właściwości transportowe i toksyczność

Mgr inż. Agata Penconek

polski
3.06.2014

Problemy enkapsulacji komórek macierzystych – wyniki badań wstępnych prowadzonych  w University of Oxford

Dr hab. inż. Ewa Dłuska

polski
10.06.2014

Otrzymywanie i badanie właściwości funkcjonalnych cząstek inhalacyjnych

Mgr inż. Marcin Odziomek

polski

 

 

Seminaria, które odbyły się w semestrze zimowym 2013/2014

 

termin tytuł prezentacji i wykładowca język
29.10.2013

Strategia rozwoju działalności dydaktycznej WIChiP PW

Prof. nzw. dr hab. inż. Marek Henczka

polski
5.11.2013

Funkcjonalizacja membran przez modyfikację ich powierzchni

Mgr inż. Marta Bojarska

polski
12.11.2013

A stochastic modeling approach for fouling by colloidal particles

Dr Christophe Henry, Ecole des Mines, Paris

angielski
19.11.2013

Zastosowanie ozonu do unieszkodliwiania lotnych zanieczyszczeń organicznych

Dr inż.Piotr Machniewski

polski
26.11.2013

Możliwości wykorzystania promieniowania słonecznego w inżynierii procesowej

Dr inż. Piotr Kuran

polski
3.12.2013

Badanie dynamiki ociekania włókien filtracyjnych w procesie filtracji aerozoli ciekłych*

Dr inż. Jakub Gac

 

polski

 

10.12.2013

Współpraca z Katedrą Inżynierii Bioprocesowej TU Berlin

Dr inż. Maciej Pilarek

polski
17.12.2013

Badanie przebiegu procesu precypitacji siarczanu baru w reaktorach zderzeniowych*

Mgr inż. Krzysztof Wojtas

 

Nanokatalizatory – charakterystyka i obszary zastosowań*

Mgr inż. Marta Falkowska

polski
7.01.2014

Enkapsulacja komórek zwierzęcych*

Mgr inż. Agata Walczak

polski
14.01.2014

 

Mechanizm separacji jonów stężonych roztworów soli na membranach nanofiltracyjnych*

Mgr inż. Anna Kowalik-Klimczak

 

Adsorpcja wody w fazie membranowej jako czynnik determinujący stabilność membran ciekłych zawierających kwas D2EHPA w roli przenośnika jonów*

Mgr inż. Jakub Rajewski

polski
21.01.2014

Filtracja nanoaerozoli w filtrach włókninowych*

Dr inż. Anna Jackiewicz

 

Badania procesu odhelania gazu ziemnego*

Dr inż. Maciej Szwast

polski

 

(* - sprawozdanie z grantu dziekańskiego)

 

 

 

 

 

Seminaria, które odbyły się w semestrze letnim 2012/2013:

 

termin tytuł prezentacji i wykładowca język
12.03.2013

Komercjalizacja wyników badań naukowych na Politechnice Warszawskiej

Mgr inż. Dorota Gierej, Ośrodek Transferu Technologii Bio Tech-IP

polski
19.03.2013

Teaching sustainability

Prof. dr hab. inż. Ryszard Pohorecki

polski
9.04.2013

Nanocząstki do terapii nowotworowych *

Mgr inż. Iga Wasiak

polski
16.04.2013

Gospodarka odpadowa w oczyszczalni ścieków

Dr inż. Bartłomiej Batkowski, MPWiK

polski
23.04.2013

Aerosol condensation and clouds

Prof. Charles F. Clement, University College London, Wielka Brytania

 angielski
7.05.2013

9:15 -10:00 The Flixborough Disaster: an explosion that demolished a chemical works and killed 28

Prof. John Davidson (Cambridge University, Wielka Brytania)

10:00-10:45 Global warming: mitigation by solar shading using Titanium dioxide particles in the stratosphere

Dr Peter Davidson (Wielka Brytania)

 

angielski

 

 

 

angielski

 

14.05.2013

Bio-inspirowane materiały na potrzeby rekonstrukcji i regeneracji tkanek

Prof dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, Wydział Inzynierii Materiałowej PW

polski
21.05.2013

Wytwarzanie TDI w fazie gazowej

Prof. dr hab. inż. Jerzy Bałdyga

polski
28.05.2013

Zastosowanie modeli wielkowirowych do symulacji przebiegu złożonych

procesów chemicznych

Dr inż. Łukasz Makowski

polski
4.06.2013

Pokrycia przeciwzakrzepowe dla polimerowej protezy serca i protez naczyń krwionośnych

Mgr inż. Beata Butruk

polski
11.06.2013

Modelowanie dynamiki agregatów aerozolowych 

Mgr inż. Łukasz Żywczyk

polski

(* - sprawozdanie z grantu dziekańskiego)

 

 

 

Seminaria, które odbyły się w semestrze zimowym 2012/2013:

 

termin tytuł prezentacji i wykładowca język
9.10.2012

Oscillation of primary circulation loop of agitated liquid in a system with pitched blade impeller

Prof. Ivan Fořt, Department of Process Engineering, Czech Technical University in Prague, Czech Republic

angielski
6.11.2012

Wpływ geometrii aparatu z przepływem Couette-Taylora na proces kleikowania i hydrolizy skrobi

dr inż. Robert Hubacz

polski
13.11.2012

Modelowanie numeryczne ogrzewania mikrofalowego

dr inż. Robert Cherbański

polski
20.11.2012

Nowe kierunki badawcze w Zakładzie Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach

polski
27.11.2012

Laserowo-plazmowe źródła skrajnego nadfioletu (EUV) do zastosowań w nanotechnologii i inżynierii biomedycznej

Prof. dr hab. inż. Henryk Fiedorowicz, Instytut Optoelektroniki WAT

 polski
4.12.2012

Zastosowanie płynów w stanie nadkrytycznym do oczyszczania membran polimerowych

Mgr inż. Jan Krzysztoforski

polski
11.12.2012

Badanie kinetyki reakcji ciecz-ciecz z ograniczoną i zmienną rozpuszczalnością substratów*

Dr inż. Michał Lewak

Membrany magnetyczne do separacji gazów*

Dr inż. Maciej Szwast

polski

 

polski

18.12.2012

Badanie filtracji nieustalonej aerozoli ciekłych w filtrach koalescencyjnych *

Dr inż. Jakub Gac

polski
08.01.2013 seminarium odwołane polski
15.01.2013

Zastosowanie ciekłej membrany immobilizowanej jako bezpośredniej metody separacji jonów Cr(III) od Cr(VI) *

Mgr inż. Jakub Rajewski

Analiza możliwości regeneracji membran nanofiltracyjnych stosowanych do separacji chromu(III) ze stężonych roztworów soli *

Mgr inż. Anna Kowalik-Klimczak

polski

 

polski

22.01.2013

Badanie wielowarstwowych struktur filtracyjnych *

Dr inż. Anna Jackiewicz

Koalescencja i rozpad kropel w obecności surfaktantów w przepływie burzliwym *

Mgr inż. Agata Bąk

 

polski

 

polski

Komercjalizacja 2022

Charakterystyka właściwości naturalnego haloizytu oraz opracowanie metod jego oczyszczania            pod kątem uzyskania odpowiednich parametrów strukturalnych i sorpcyjnych