Wydział

Historia inżynierii chemicznej i procesowej w Politechnice Warszawskiej sięga początku lat 70. XX wieku, kiedy to w wyniku połączenia czterech katedr Wydziału Chemicznego PW utworzony został Instytut Inżynierii Chemicznej. Kilka lat później, 27 października 1973 roku, Instytut Inżynierii Chemicznej (od 1986 roku Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej) uzyskał uprawnienia odrębnego wydziału Politechniki Warszawskiej, zaś 23 października 1991 roku został przekształcony w Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Obecnie WIChiP jako jeden z dwóch w Polsce ma prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej. Podczas ponad 40-letniej działalności Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej wykształcił ok. 1600 absolwentów studiów dziennych, 145 osobom nadał stopień naukowy doktora oraz 46 osobom stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych, przyczyniając się znacznie do rozwoju inżynierii chemicznej w kraju. Kadrę naukowo-dydaktyczną wydziału stanowi 49 osób, w tym 19 posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

W obecnej strukturze Wydziału funkcjonuje pięć jednostek naukowo-dydaktycznych:

W ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dokonywanej na podstawie oceny wyników działalności naukowo-badawczej za lata 2017–2021 wydział uzyskał kategorię A. W ostatnich latach pracownicy Wydziału byli wyróżniani licznymi prestiżowymi nagrodami krajowymi i międzynarodowymi.

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej jest wiodącym w Polsce wydziałem prowadzącym studia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa. Ma silnie ugruntowaną, bardzo dobrą pozycję i renomę w Europie oraz na świecie. Wydział prowadzi studia stacjonarne:

  • I stopnia (inżynierskie) trwające 3,5 roku (7 semestrów)
  • II stopnia (magisterskie) trwające 1,5 roku (3 semestry)

W maju 2012 r. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW znalazł się w gronie wyróżnionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 25 wydziałów realizujących kształcenie na najwyższym poziomie. W listopadzie 2012 r. wydział został laureatem konkursu MNiSW na najlepszy program studiów. W maju 2013 roku kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej znalazł się w gronie 40 najlepiej prowadzonych kierunków studiów w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych miesięcznika Perspektywy i dziennika Rzeczpospolita.

Wydział posiada ponadto wyróżniającą ocenę jakości kształcenia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa na poziomie studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

IChiP Najlepszy kierunek studiów 2012
Certyfikat Jakości Kształcenia PPKA
PW – Najlepsza uczelnia w grupie kierunków studiów Inżynieria i technologia chemiczna