Władze

Zdjęcie przedstawia Dziekana Wydziału, profesora Marka Henczkę
Dziekan Wydziału

Prodziekani

Prodziekan ds. Nauki

Zdjęcie przedstawia profesora Tomasza Sosnowskiego

Prodziekan ds. Studiów

Zdjęcie przedstawia profesora Łukasza Makowskiego

Prodziekan ds. Studenckich

Zdjęcie przedstawia profesora Macieja Pilarka

Prodziekan ds. Rozwoju

Zdjęcie przedstawia doktora Wojciecha Orciucha

Kierownicy katedr i zakładów naukowych

Kierownik Zakładu Intensyfikacji Procesów Przemysłowych

Zdjęcie przedstawia profesora Łukasza Makowskiego

Kierownik Katedry Inżynierii Układów Rozproszonych

Zdjęcie przedstawia profesora Tomasza Sosnowskiego

Kierownik Zakładu Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych

Zdjęcie przedstawia Dziekana Wydziału, profesora Marka Henczkę

Kierownik Zakładu Kinetyki i Termodynamiki Procesowej

Zdjęcie przedstawia profesora Roberta Cherbańskiego

Kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Zdjęcie przedstawia profesora Tomasza Ciacha

Kierownik studiów doktoranckich

 

Rada Wydziału

 • prof. uczelni dr hab. inż. Robert Cherbański
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach
 • dr inż. Katarzyna Dąbkowska-Susfał
 • prof. dr hab. inż. Ewa Dłuska
 • prof. uczelni dr hab. inż. Jakub Gac
 • prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz
 • prof. dr hab. inż. Marek Henczka
 • prof. uczelni dr hab. inż. Magdalena Jasińska
 • prof. uczelni dr hab. inż. Małgorzata Jaworska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kołtuniewicz
 • prof. uczelni dr hab. inż. Andrzej Krasiński
 • dr inż. Jan Krzysztoforski
 • prof. uczelni dr hab. inż. Łukasz Makowski
 • dr inż. Agnieszka Markowska-Radomska
 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
 • dr inż. Wojciech Orciuch
 • prof. uczelni dr hab. inż. Maciej Pilarek
 • dr hab. inż. Rafał Przekop
 • dr hab. inż. Antoni Rożeń
 • mgr Maciej Różycki
 • prof. uczelni dr hab. inż. Paweł Sobieszuk
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski
 • mgr Violetta Styrna
 • prof. uczelni dr hab. inż. Maciej Szwast
 • dr inż. Mariusz Zalewski

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. umiędzynarodowienia studiów

Pełnomocnik Dziekana ds. ruchu naukowego

Pełnomocnik Dziekana ds. innowacyjnych form kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych

Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

Pełnomocnicy Dziekana ds. informacji i promocji

Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz działań prewencyjnych

Pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji i sieci komputerowych

Pełnomocnik Dziekana ds. rankingów

Pełnomocnik Dziekana ds. osób z niepełnosprawnościami

Pełnomocnik Dziekana ds. licencji