Rusza projekt "OMNIS" z udziałem WIChiP

28 lutego 2024 w budynku Rektorska4, pani Dyrektor Centrum Projektów Rozwojowych mgr Anna Rogowska zainaugurowała projekt OMNIS na poszerzenie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej. Głównymi założeniami projektu są lepsze dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy w kluczowych branżach i wzmocnienie konkurencyjności naszych absolwentów. Beneficjentem w projekcie OMNIS jest m.in. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

W projekcie „OMNIS Otwartość. Modernizacja. Nowoczesność. Integracja. Społeczność.” Politechnika Warszawska będzie rozwijała ofertę dydaktyczną w obszarach gospodarki takich jak energetyka odnawialna, przemysł lotniczo-kosmiczny, rolnictwo i przemysł spożywczy oraz transport. W większości z tych obszarów zastosowanie ma wiedza z nowoczesnej inżynierii chemicznej i procesowej. Działając w ramach OMNIS, pracownicy WIChiP unowocześnią program studiów dla studentów I stopnia kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. Poza unowocześnianiem nauczanych treści wprowadzimy nowe przedmioty dotyczące prowadzenia procesów w sposób zrównoważony, nowe sposoby kształcenia (np. project based learning) oraz zwiększymy kontakt studentów z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Wsparciem w ramach projektu OMNIS zostanie objętych łącznie 1155 osób, w tym ponad 840 podniesie swoje kompetencje lub kwalifikacje.OMNIS, koordynowany przez Centrum Projektów Rozwojowych, oprócz Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, realizować będzie 5 innych Wydziałów PW: Elektryczny, Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii ŚrodowiskaInżynierii Materiałowej, Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa oraz Transportu.„OMNIS Otwartość. Modernizacja. Nowoczesność. Integracja. Społeczność.” to projekt realizowany dzięki dofinansowaniu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). Jego wartość to 14 075 881,02 zł, a wkład z Funduszy Europejskich wynosi 13 653 604,58 zł.

Więcej informacji na stronie www projektu (https://cpr.pw.edu.pl/projekty-realizowane/omnis-aktualnosci/)