Przedmioty HES

Informacje ogólne

Zgodnie z planem studiów I stopnia przed uzyskaniem absolutorium studenci są zobowiązani do zaliczenia łącznie 90 godzin zajęć z przedmiotów humanistyczno-ekonomiczno-społecznych i uzyskania 6 ECTS według planu modelowego:

  • semestr I - 30 godzin (2 ECTS)
  • semestr II - 30 godzin (2 ECTS)
  • semestr III - 30 godzin (2 ECTS)

 

Studenci 1 semestru studiów uczestniczą obowiązkowo w zajęciach z przedmiotów HES.

 

Lp. PRZEDMIOT KOD ECTS Liczba godzin do pobrania
1. Prawo gospodarcze 1070-IC000-ISP-H101 1 15 karta (.pdf)
2. Prawo własności intelektualnej 1070-IC000-ISP-H102 1 15 karta (.pdf)

 

Studenci 2 semestru studiów wybierają jeden z oferowanych w danym semestrze przedmiot HES przy jednoczesnym spełnieniu warunku zaliczenia wymaganej sumarycznej liczby godzin zajęć.

 

Lp. PRZEDMIOT KOD ECTS Liczba godzin do pobrania
1. Marketing 1070-IC000-ISP-H204 2 30 karta (.pdf)
2. Negocjacje - strategie i techniki 1070-IC000-ISP-H206 2 30 karta (.pdf)
3. Przedsiębiorczość startupowa 1070-IC000-ISP-H208 1 10 karta (.pdf)

 

Studenci 3 semestru studiów wybierają jeden z oferowanych w danym semestrze przedmiot HES przy jednoczesnym spełnieniu warunku zaliczenia wymaganej sumarycznej liczby godzin zajęć.

Lp. PRZEDMIOT KOD ECTS Liczba godzin do pobrania
1. Podstawy gospodarki rynkowej 1070-IC000-ISP-H302 2 30 karta (.pdf)
2. Public relation i reklama we współczesnym świecie 1070-IC000-ISP-H303 2 30 karta (.pdf)
3. Komputer w kulturze współczesnej 1070-IC000-ISP-H304 2 30 karta (.pdf)